Thêm group trong Linux bằng lệnh groupadd như thế nào?

groupadd [OPTIONS] GROUPNAME

Trong đó:

  • GROUPNAME là tên của group mà bạn muốn chọn
  • OPTIONS là tùy chọn nâng cao, và chúng ta sẽ học nó ở phần 2.

Lưu ý: Chỉ có tài khoản root hoặc tài khoản thuộc nhóm root có đặc quyền sudo thì mới chạy được lệnh này.

Khi lệnh groupadd thực thi thì nó sẽ dựa vào những tùy chọn của lệnh, kết hợp với các giá trị mặc định trong file /etc/login.defs để tạo thông tin cho nhóm.

Thêm group trong Linux bằng lệnh groupadd như thế nào?

2. Cách sử dụng lệnh groupadd trong Linux

Chúng ta có bốn cách sử dụng như sau:

2.1 Tạo group mới đơn giản

Cách đơn giản nhất để thêm một group đó là chỉ nhập tên group trong lệnh groupadd.

groupadd mygroup

Lệnh trên sẽ thêm một mục cho nhóm vừa tạo vào các file /etc/group/etc/gshadow.

Sau khi nhóm được tạo thì bạn có thể thêm người vào nhóm được rồi đấy. Nếu bạn chưa biết cách thì có thể xem tại bài cách thêm người dùng vào nhóm trong Linux.

Trường hợp bạn đặt tên group đã tồn tại trong hệ thống thì sẽ nhận được thông báo lỗi như sau:

groupadd: group 'mygroup' already exists

Nếu bạn muốn bỏ qua thông báo lỗi này và không tạo nhóm đó vì đã có rồi thì hãy thêm tùy chọn -f (--force):

groupadd -f mygroup

2.2 Tạo group và gán GID

Trong Linux, mỗi nhóm sẽ có một GID khác nhau và duy nhất, đó là một số nguyên dương.

Theo mặc định khi bạn thêm mới một nhóm thì nó sẽ tạo một GID nằm trong giới hạn MIN và MAX nằm trong file login.defs.

Hãy thêm tùy chọn -g (--gid) để xác định GID ngay lúc tạo nhóm mới.

groupadd -g 1010 mygroup

Để xem GID của group thì bạn chạy lệnh sau:

getent group | grep mygroup

Nếu GID đã tồn tại thì bạn sẽ nhận được thông báo lỗi như sau:

groupadd: GID '1010' already exists

Lúc này, nếu bạn muốn GID không là duy nhất thì hãy thêm tùy chọn -o (--non-unique) :

groupadd -o -g 1010 mygroup

2.3 Tạo group system

Không có sự khác biệt giữa group system và group normal, tức là nhóm hệ thống và nhóm bình thường.

Thông thường khi bạn cài mới một hệ điều hành Linux thì nó sẽ tạo cho bạn một số nhóm hệ thống có sẵn, nhằm mục đích vận hành hệ thống như: tạo backup hoặc bảo trì hệ thống.

Để tạo một nhóm hệ thống thì bạn thêm tham số -r (--system):

groupadd -r mysystemgroup

2.4 Tùy chỉnh thông tin trong file /etc/login.defs

Nếu bạn muốn tùy chỉnh thông tin trong file /etc/login.defs thì hãy tuân theo cú pháp như sau:

groupadd -K KEY=VALUE

Trong đó các cặp KEY=vALUE chính là thông tin bạn muốn điều chỉnh.

Ví dụ: Mình muốn thiết lập GID nằm trong khoảng 1200 đến 1500 thì có thể thiết lập hai thông số GID_MIN=1200 và GID_MAX=1500.

groupadd -K GID_MIN=1200 -K GID_MAX=1500 mygroup

2.5 Tạo một nhóm có password

Khi thêm mật khẩu vào nhóm thì có thể gây ra khó chịu trong quá trình vận hành, bởi người dùng sẽ phải nhập mật khẩu rất thường xuyên.

Trong trường hợp bạn vẫn muốn tạo mật khẩu cho group thì hãy sử dụng tùy chọn -p (--password) trong lúc tạo group nhé.

groupadd -p grouppassword mygroup

Trong đó grouppassword chính là mật khẩu mà bạn muốn thiết lập.

Chúc bạn thêm group trong Linux bằng lệnh groupadd thành công!

Nguồn: freetuts

Mọi người cùng tìm kiếm: groupadd, add group linux, groupadd linux, addgroup linux, addgroup ubuntu, linux group add, groupadd centos, groupadd in linux, centos groupadd