15 ví dụ lệnh apt trên Centos / Ubuntu / Debian / Fedora

APT là một công cụ dựa trên dòng lệnh được sử dụng để làm việc với gói phần mềm trên các hệ thống Linux dựa trên Ubuntu. Nó cung cấp một giao diện dòng lệnh cho quản lý gói trên hệ thống của bạn.

Cài đặt một gói phần mềm bằng lệnh apt

Bạn có thể cài đặt một gói phần mềm như sau bằng cách chỉ định tên gói phần mềm hoặc cài đặt nhiều gói cùng một lúc bằng cách liệt kê tất cả các tên gói.

$ sudo apt install glances

Cài đặt gói

Tìm vị trí của gói phần mềm đã cài đặt bằng apt

Lệnh sau sẽ giúp bạn liệt kê tất cả các tệp tin nằm trong gói phần mềm có tên glances (một công cụ theo dõi Linux nâng cao).

$ sudo apt content glances

Tìm vị trí tệp gói đã cài đặt

Kiểm tra tất cả các phụ thuộc của một gói bằng lệnh apt

Điều này sẽ giúp bạn hiển thị thông tin cơ bản về các phụ thuộc của một gói cụ thể mà bạn chỉ định.

$ sudo apt depends glances

Kiểm tra phụ thuộc của gói

Tìm kiếm một gói bằng apt

Tùy chọn tìm kiếm sẽ tìm kiếm các gói phù hợp với tên gói được cung cấp và hiển thị chúng.

$ sudo apt search apache2

Tìm kiếm một gói

Xem thông tin về gói phần mềm đơn giản bằng apt

Điều này sẽ giúp bạn hiển thị thông tin về một hoặc nhiều gói phần mềm. Chạy lệnh sau và chỉ định tất cả các gói mà bạn muốn xem thông tin.

$ sudo apt show firefox

Hiển thị thông tin gói hàng

Xác minh một gói phần mềm cho bất kỳ phụ thuộc bị hỏng nào bằng lệnh apt

Đôi khi trong quá trình cài đặt gói, bạn có thể gặp lỗi liên quan đến các phụ thuộc gói bị hỏng. Để kiểm tra xem bạn có vấn đề này không, chạy lệnh dưới đây với tên gói.

$ sudo apt check firefox

Kiểm tra gói cho các phụ thuộc bị hỏng

Liệt kê các gói thiếu được đề xuất của gói được cung cấp bằng lệnh apt

$ sudo apt recommends apache2

Xem các gói bị thiếu được đề xuất

Kiểm tra phiên bản gói đã cài đặt

Tùy chọn "version" sẽ hiển thị phiên bản gói đã cài đặt.

$ sudo apt version firefox

Kiểm tra phiên bản gói đã cài đặt

Cập nhật các gói hệ thống

Điều này sẽ giúp bạn tải xuống một danh sách các gói từ các kho lưu trữ khác nhau được bao gồm trong hệ thống của bạn và cập nhật chúng khi có phiên bản mới của gói và các phụ thuộc của nó.

$ sudo apt update

Cập nhật gói hệ thống

Nâng cấp hệ thống

Điều này giúp bạn cài đặt phiên bản mới của tất cả các gói trên hệ thống của bạn.

$ sudo apt upgrade

Nâng cấp hệ thống

Xóa các gói không sử dụng

Khi bạn cài đặt một gói mới trên hệ thống của bạn, các phụ thuộc của nó cũng được cài đặt và chúng sử dụng một số thư viện hệ thống với các gói khác. Sau khi xóa gói cụ thể đó, các phụ thuộc của nó sẽ vẫn tồn tại trên hệ thống, do đó, để xóa chúng, sử dụng autoremove như sau.

$ sudo apt autoremove

Loại bỏ các gói không mong muốn

Xóa bỏ phiên bản cũ của các gói đã tải xuống từ kho lưu trữ

Tùy chọn "clean" hoặc "autoclean" sẽ xóa tất cả các phiên bản cũ của các tệp tin gói đã tải xuống từ kho lưu trữ cục bộ.

$ sudo apt autoclean 

or

$ sudo apt clean

 

Làm sạch kho lưu trữ

Xóa bỏ các gói cùng với các tệp cấu hình của chúng

Khi bạn chạy apt với lệnh remove, nó chỉ xóa các tệp tin gói nhưng các tệp cấu hình vẫn còn trên hệ thống. Do đó, để xóa một gói và các tệp cấu hình của nó, bạn phải sử dụng lệnh purge.

$ sudo apt purge glances

Xóa tệp cấu hình gói

Cài đặt gói .deb

Để cài đặt một tệp tin .deb, chạy lệnh sau với tên tệp tin là một đối số như sau.

$ sudo apt deb atom-amd64.deb

Cài đặt gói Deb

Tìm trợ giúp khi sử dụng lệnh apt

Lệnh sau sẽ liệt kê tất cả các tùy chọn và mô tả cách sử dụng APT trên hệ thống của bạn.

$ apt help

Lệnh APT trợ giúp