CẨM NANG

LAMP stack là một bộ công cụ phần mềm mã nguồn mở thường được cài đặt cùng nhau. Bài viết sẽ hướng dẫn từng bước để install LAMP Debian 12.
Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách install LAMP Debian 11, sử dụng MariaDB là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu.
Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách install máy chủ web Apache trên Fedora 35/36/37/38.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách install Apache và PHP-FPM trên hệ thống Linux Debian 12.
Trong hướng dẫn này, bạn sẽ install máy chủ web Apache trên máy chủ Debian 11.
Trong hướng dẫn này, bạn sẽ install máy chủ web Apache với máy chủ ảo trên máy chủ CentOS 8 của mình.
Mặc dù cả LAMP vs LEMP đều hiệu quả tương đối như nhau nhưng ta có thể so sánh tính khả dụng của chúng dựa trên yêu cầu của bạn.
Trong hướng dẫn này, bạn sẽ install máy chủ web Apache với máy chủ ảo trên máy chủ CentOS 7 của mình.
Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ xem cách install và định cấu hình LAMP Stack trên Fedora 38/37/36/35/34/33. LAMP Stack là tập hợp các công cụ nguồn mở được sử dụng để lưu trữ các ứng dụng web. Từ viết tắt của LAMP stack bao gồm:
nstall LEMP Stack Nginx, MySQL, PHP trên Debian 11. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt Nginx, MySQL 8.0 và PHP 8.1. Bạn cũng sẽ cài đặt một số phần mở rộng PHP phổ biến và điều chỉnh cấu hình PHP.
Hướng dẫn này trình bày cách install LEMP Ubuntu 20.04. Chúng tôi sẽ mô tả cách thiết lập và chạy các thành phần còn lại.
Một "ngăn xếp LAMP" là một nhóm phần mềm mã nguồn mở thường được cài đặt cùng nhau. Hãy bắt tay vào cài đặt LAMP trên Ubuntu 20.04.
Dữ liệu trang web được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu MySQL và nội dung động được xử lý bởi PHP. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ install một LAMP stack trên máy chủ Ubuntu 22.04.
Bài viết này sẽ giúp bạn install LAMP trên CentOS 7 hay rõ hơn là cài đặt Apache 2.4, MySQL 8 và PHP 7.3 trên hệ thống CentOS 7 và RedHat 7. 
Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem cách install và định cấu hình phpMyAdmin trên Fedora 38/37/36/35/34/33. PHPMyAdmin là một công cụ phần mềm nguồn mở được viết bằng PHP, nhằm xử lý việc quản trị MySQL qua giao diện Web.