Lệnh Shutdown trên CentOS 7 & 8

Lệnh Shutdown CentOS 7 & 8

Sử dụng lệnh sau để shutdown CentOS:

# shutdown -r now

Nếu hệ thống của bạn có nhiều người, thì bạn cũng có thể sử dụng thêm option hẹn một khoảng thời gian sau hệ thống sẽ tự reboot lại. Lúc này lệnh shutdown sẽ tự gửi thông điệp đến màn hình terminal của các user đang login vào hệ thống.

# shutdown -r +5

Broadcast message from localhost@kdata.vn

(/dev/pts/1) at 13:21 ...

The system is going down for reboot in 5 minutes!

Chúc bạn thành công!

Mọi người cùng tìm kiếm: shutdown -s -t, shutdown centos, shutdown centos 7, centos shutdown command, centos shutdown, centos 7 shutdown command, shutdown command centos 7, -s -t shutdown, centos reboot, centos 6 shutdown command, centos 7 reboot command, centos 7 restart command, centos 7 shutdown, centos poweroff, centos shutdown now, cmd shutdown -s -t