Danh sách 15 câu lệnh ls trong Linux mà bạn cần biết

Dưới đây là danh sách 15 câu lệnh ls trong Linux - một trong những lệnh được sử dụng thường xuyên nhất trong Linux; mà bạn cần biết.

Lệnh ls là một trong những lệnh cơ bản nhất của linux dùng để hiển thị file, thư mục trong hệ thống, và hiển thị cho chúng ta thông tin chi tiết về chúng như ngày tạo, dung lượng, ai là người sở hữu ...

1. Liệt kê các tập tin sử dụng lệnh ls mà không có tùy chọn

Ls không có tệp danh sách tùy chọn và thư mục ở dạng trống, nơi chúng tôi sẽ không thể xem các chi tiết như loại tệp, kích thước, ngày và thời gian đã sửa đổi,sự cho phép (permission) và liên kết vv

# ls
0001.pcap    Desktop  Downloads     index.html  install.log.syslog Pictures Templates
anaconda-ks.cfg Documents fbcmd_update.php install.log Music        Public  Videos

2 Danh sách các tập tin với tùy chọn -l

Ở đây, lệnh ls -l (-l là ký tự không phải là một) hiển thị tệp hoặc thư mục, kích thước, ngày, thời gian đã sửa đổi, tên tệp hoặc tên thư mục và chủ sở hữu (owner) tệp file và đó là sự cho phép (permission).

# ls -l
total 176
-rw-r--r--. 1 root root  683 Aug 19 09:59 0001.pcap
-rw-------. 1 root root 1586 Jul 31 02:17 anaconda-ks.cfg
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Desktop
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Documents
drwxr-xr-x. 4 root root 4096 Aug 16 02:55 Downloads
-rw-r--r--. 1 root root 21262 Aug 12 12:42 fbcmd_update.php
-rw-r--r--. 1 root root 46701 Jul 31 09:58 index.html
-rw-r--r--. 1 root root 48867 Jul 31 02:17 install.log
-rw-r--r--. 1 root root 11439 Jul 31 02:13 install.log.syslog
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Music
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Pictures
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Public
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Templates
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Videos

3. Xem tập tin ẩn

Liệt kê tất cả các tệp tin kể cả tệp ẩn bắt đầu bằng ‘.’.

# ls -a
.        .bashrc Documents     .gconfd     install.log     .nautilus   .pulse-cookie
..        .cache  Downloads     .gnome2     install.log.syslog .netstat.swp .recently-used.xbel
0001.pcap    .config .elinks      .gnome2_private .kde        .opera    .spice-vdagent
anaconda-ks.cfg .cshrc  .esd_auth     .gtk-bookmarks  .libreoffice    Pictures   .tcshrc
.bash_history  .dbus  .fbcmd      .gvfs      .local       .pki     Templates
.bash_logout   Desktop fbcmd_update.php .ICEauthority  .mozilla      Public    Videos
.bash_profile  .digrc  .gconf      index.html    Music        .pulse    .wireshark

4. Liệt kê các tệp với định dạng có thể đọc được của con người với tùy chọn -lh

Với sự kết hợp của tùy chọn -lh, hiển thị kích thước ở định dạng có thể đọc được của con người.

# ls -lh
total 176K
-rw-r--r--. 1 root root 683 Aug 19 09:59 0001.pcap
-rw-------. 1 root root 1.6K Jul 31 02:17 anaconda-ks.cfg
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Desktop
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Documents
drwxr-xr-x. 4 root root 4.0K Aug 16 02:55 Downloads
-rw-r--r--. 1 root root 21K Aug 12 12:42 fbcmd_update.php
-rw-r--r--. 1 root root 46K Jul 31 09:58 index.html
-rw-r--r--. 1 root root 48K Jul 31 02:17 install.log
-rw-r--r--. 1 root root 12K Jul 31 02:13 install.log.syslog
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Music
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Pictures
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Public
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Templates
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Videos

5. Liệt kê các Tệp và Thư Mục với Ký tự ‘/’ ở cuối

Sử dụng tùy chọn -F với lệnh ls, sẽ thêm ký tự ‘/’ ở cuối mỗi thư mục.

# ls -F
0001.pcap    Desktop/  Downloads/    index.html  install.log.syslog Pictures/ Templates/
anaconda-ks.cfg Documents/ fbcmd_update.php install.log Music/       Public/  Videos/

6. Liệt kê các tập tin theo thứ tự ngược

Lệnh sau với ls -r hiển thị tập tin và thư mục theo thứ tự ngược lại.

# ls -r
Videos   Public  Music        install.log fbcmd_update.php Documents anaconda-ks.cfg
Templates Pictures install.log.syslog index.html  Downloads     Desktop  0001.pcap

7. Danh sách đệ quy danh mục con

Ls -R sẽ liệt kê các cây thư mục liệt kê rất dài. Xem một ví dụ của đầu ra của lệnh.

# ls -R
total 1384
-rw-------. 1 root   root   33408 Aug 8 17:25 anaconda.log
-rw-------. 1 root   root   30508 Aug 8 17:25 anaconda.program.log
./httpd:
total 132
-rw-r--r-- 1 root root   0 Aug 19 03:14 access_log
-rw-r--r--. 1 root root 61916 Aug 10 17:55 access_log-20120812
./lighttpd:
total 68
-rw-r--r-- 1 lighttpd lighttpd 7858 Aug 21 15:26 access.log
-rw-r--r--. 1 lighttpd lighttpd 37531 Aug 17 18:21 access.log-20120819
./nginx:
total 12
-rw-r--r--. 1 root root  0 Aug 12 03:17 access.log
-rw-r--r--. 1 root root 390 Aug 12 03:17 access.log-20120812.gz

8. Lệnh xuất hàng ngược

Với sự kết hợp của -ltr sẽ cho thấy tập tin sửa đổi mới nhất hoặc ngày thư mục như trước.

# ls -ltr
total 176
-rw-r--r--. 1 root root 11439 Jul 31 02:13 install.log.syslog
-rw-r--r--. 1 root root 48867 Jul 31 02:17 install.log
-rw-------. 1 root root 1586 Jul 31 02:17 anaconda-ks.cfg
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Desktop
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Videos
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Templates
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Public
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Pictures
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Music
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Documents
-rw-r--r--. 1 root root 46701 Jul 31 09:58 index.html
-rw-r--r--. 1 root root 21262 Aug 12 12:42 fbcmd_update.php
drwxr-xr-x. 4 root root 4096 Aug 16 02:55 Downloads
-rw-r--r--. 1 root root  683 Aug 19 09:59 0001.pcap

9. Sắp xếp tệp theo Kích thước tệp

Với kết hợp của -lS hiển thị kích thước tập tin theo thứ tự, sẽ hiển thị kích thước lớn đầu tiên.

# ls -lS
total 176
-rw-r--r--. 1 root root 48867 Jul 31 02:17 install.log
-rw-r--r--. 1 root root 46701 Jul 31 09:58 index.html
-rw-r--r--. 1 root root 21262 Aug 12 12:42 fbcmd_update.php
-rw-r--r--. 1 root root 11439 Jul 31 02:13 install.log.syslog
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Desktop
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Documents
drwxr-xr-x. 4 root root 4096 Aug 16 02:55 Downloads
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Music
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Pictures
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Public
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Templates
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Videos
-rw-------. 1 root root 1586 Jul 31 02:17 anaconda-ks.cfg
-rw-r--r--. 1 root root  683 Aug 19 09:59 0001.pcap

10. Hiển thị số Inode của File hoặc Directory

Chúng ta có thể thấy một số số được in trước tên file / thư mục. Với -i là tùy chọn danh sách tập tin / thư mục với số inode.

# ls -i
20112 0001.pcap    23610 Documents     23793 index.html     23611 Music   23597 Templates
23564 anaconda-ks.cfg 23595 Downloads      22 install.log     23612 Pictures 23613 Videos
23594 Desktop     23585 fbcmd_update.php   35 install.log.syslog 23601 Public

11. Hiện phiên bản lệnh ls

Kiểm tra phiên bản lệnh ls.

# ls --version
ls (GNU coreutils) 8.4
Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Written by Richard M. Stallman and David MacKenzie.

12. Hiển thị trang trợ giúp

Liệt kê trang trợ giúp của lệnh ls với tùy chọn của chúng.

# ls --help
Usage: ls [OPTION]... [FILE]...

13. Liệt kê Thông tin thư mục

Với lệnh ls-l danh sách các tập tin theo thư mục / tmp. Trong đó với -ld là thông số hiển thị thông tin của thư mục / tmp.

# ls -l /tmp
total 408
drwx------. 2 narad narad  4096 Aug 2 02:00 CRX_75DAF8CB7768
-r--------. 1 root root 384683 Aug 4 12:28 htop-1.0.1.tar.gz
drwx------. 2 root root  4096 Aug 4 11:20 keyring-6Mfjnk
drwx------. 2 root root  4096 Aug 16 01:33 keyring-pioZJr
drwx------. 2 gdm  gdm   4096 Aug 21 11:26 orbit-gdm
drwx------. 2 root root  4096 Aug 19 08:41 pulse-gl6o4ZdxQVrX
drwx------. 2 narad narad  4096 Aug 4 08:16 pulse-UDH76ExwUVoU
drwx------. 2 gdm  gdm   4096 Aug 21 11:26 pulse-wJtcweUCtvhn
-rw-------. 1 root root   300 Aug 16 03:34 yum_save_tx-2012-08-16-03-34LJTAa1.yumtx

14. Hiển thị UID và GID của Tệp

Để hiển thị UID và GID của tệp và thư mục. Sử dụng tùy chọn -n với lệnh

ls# ls -n
total 36
drwxr-xr-x. 2 500 500 4096 Aug 2 01:52 Downloads
drwxr-xr-x. 2 500 500 4096 Aug 2 01:52 Music
drwxr-xr-x. 2 500 500 4096 Aug 2 01:52 Pictures
-rw-rw-r--. 1 500 500  12 Aug 21 13:06 tmp.txt
drwxr-xr-x. 2 500 500 4096 Aug 2 01:52 Videos

15. Lệnh ls và nó là bí danh

Chúng tôi đã thực hiện alias cho lệnh ls, khi chúng tôi thực hiện lệnh ls nó sẽ mất -l tùy chọn theo mặc định và hiển thị danh sách dài như đã đề cập trước đó.

# alias ls="ls -l"

Lưu ý: Chúng ta có thể thấy số bí danh có sẵn trong hệ thống của bạn với lệnh bí danh dưới đây và cũng có thể là unalias như ví dụ thể hiện dưới đây .

# alias
alias cp='cp -i'
alias l.='ls -d .* --color=auto'
alias ll='ls -l --color=auto'
alias ls='ls --color=auto'
alias mv='mv -i'
alias rm='rm -i'
alias which='alias | /usr/bin/which --tty-only --read-alias --show-dot --show-tilde'

Để loại bỏ một bí danh đã được xác định trước đó, chỉ cần sử dụng lệnh unalias.

# unalias ls

Nguồn: chiasefree