Cách thêm user và xóa user khỏi group Linux

Quản lý người dùng bao gồm mọi thứ từ tạo, cập nhật và xóa tài khoản người dùng hoặc nhóm người dùng trên hệ thống Linux.

Cách thêm user và xóa user khỏi group Linux

1. Kiểm tra Group của User trên Linux

Trước tiên bạn cần biết lệnh kiểm tra tên Group của User muốn xử lý.

Để kiểm tra thì ta sử dụng lệnh groups.

Ví dụ dưới đây mình sử dụng lệnh groups để lấy tên nhóm của user có tên là tecmint.

# groups tecmint
tecmint : tecmint wheel

Để lấy tên nhóm của chính bạn thì không cần đặt tham số vào.

Kết quả

# group
root

Cách thêm user và xóa user khỏi group Linux (1)

2. Thêm user vào group trong Linux

Trước khi thêm thì bạn phải chắc chắn rằng user đó phải tồn tại trên hệ thống của Linux nhé.

Để thêm user vào nhóm thì ta sử dụng lệnh usermod với các tham số gồm:

  • -a yêu cầu bổ sung người dùng vào nhóm
  • -G chỉ định các nhóm thực ở định dạng phía sau

Trong ví dụ dưới đây mình đã thêm user tecmint vào nhóm postgres.

# usermod -aG postgres tecmint
# groups tecmint

Cách thêm user và xóa user khỏi group Linux (2)

3. Delete user khỏi group Linux

Để xóa người dùng ra khỏi nhóm trong Linux thì ta sử dụng lệnh gpasswd, phía sau lệnh này là tùy chọn -d.

Ví dụ dưới đây mình xóa người dùng có tên là tecmint ra khỏi nhóm postgres.

# gpasswd -d tecmint postgres
# groups tecmint

Cách thêm user và xóa user khỏi group Linux (3)

Ngoài ra, trên Ubuntu bạn có thể xóa người dùng khỏi một nhóm cụ thể bằng lệnh deluser như sau: (trong đó tecmint là tên người dùng và postgres là tên nhóm như ví dụ trên).

$ sudo deluser tecmint postgres

Chúc bạn thêm user và xóa user khỏi group Linux thành công!

Nguồn: freetuts

Mọi người cùng tìm kiếm: thêm user vào group trong linux, centos remove user from group, "user