Cách sử dụng lệnh apt-get và apt-cache trong Ubuntu và Debian

$ sudo apt-get update
  • upgrade

Lệnh upgrade được dùng để nâng cấp tất cả các gói phần mềm đang được cài đặt trên hệ thống.

$ sudo apt-get upgrade
  • install

Lệnh install dùng để cài đặt hoặc nâng cấp package.

$ sudo apt-get install netcat

Để cài đặt một lúc nhiều package thì dùng như sau.

$ sudo apt-get install nethogs goaccess

Cài đặt package nhưng không cho gói đó nâng cấp.

$ sudo apt-get install packageName --no-upgrade

Cài đặt một version cụ thể nào đó.

$ sudo apt-get install vsftpd=2.3.5-3ubuntu1
  • remove

Lệnh remove dùng để xóa package.

Ví dụ này xóa package nhưng không xóa trong file config.

$ sudo apt-get remove vsftpd

Lệnh này sẽ xóa package và xóa chúng luôn trong file config.

$ sudo apt-get purge vsftpd

apt-cache là gì?

Công cụ apt-cache được sử dụng để tìm kiếm package đã cài đặt sẵn qua công cụ ATP. Nói một cách dễ hiểu, công cụ này được sử dụng để tìm kiếm các gói phần mềm, thu thập thông tin của các gói và tìm kiếm những gói có sẵn trên hệ thống Debian hoặc Ubuntu.

Dưới đây là cách sử dụng lệnh apt-cache trong Ubuntu (các lệnh phụ).

  • pkgnames

Hiển thị tên của tất cả các package mà ATP có hỗ trợ, các package này không nhất thiết phải có sẵn để tải về hoặc đã cài đặt, kể cả những package ảo cũng được liệt kê.

$ apt-cache pkgnames
  • search

Để tìm thông tin mô tả của một package trước khi cài đặt thì ta sử dụng lệnh search.

Sử dụng apt-cache search sẽ hiển thị danh sách các gói phù hợp và mô tả ngắn gọn của package. Giả sử bạn muốn tìm hiểu mô tả về package ‘vsftpd‘, thì lệnh sẽ là.

$ apt-cache search vsftpd

Để tìm và liệt kê tất cả các package bắt đầu bằng ‘vsftpd‘, bạn có thể sử dụng lệnh sau

$ apt-cache pkgnames vsftpd
  • show

Nếu bạn muốn xem thông tin mô tả ngắn gọn của package như (version, kích thước, kích thước sau khi cài đặt, danh mục ..) thì dụng lệnh phụ show như dưới đây.

$ apt-cache show netcat
  • showpkg

Sử dụng lệnh phụ ‘showpkg‘ để kiểm tra package phụ của một package, các package phụ đó đã được cài đặt hay chưa.

$ apt-cache showpkg vsftpd
  • stats

Lệnh stats dùng để thống kê tổng thể các package như: tổng số tên của package trong cache, tổng số các package ảo, ...

Chúc bạn sử dụng lệnh apt-get và apt-cache trong Ubuntu và Debian thành công!

Mọi người cùng tìm kiếm: apt sudo