Tổng hợp các lệnh SSH command cơ bản mà bạn cần biết

Dưới đây là các lệnh SSH command cơ bản và quan trọng nhất sẽ giúp bạn dễ dàng hơn khi quản lý VPS. Đây cũng là cách hiệu quả giúp bạn điều hành hệ thống và sửa đổi các tệp hoặc thư mục theo ý muốn.

Tổng hợp các lệnh ssh cơ bản mà bạn cần biết

Lệnh ls

Lệnh ls được sử dụng để liệt kê tất cả các files và thư mục.

Bạn nên dùng lệnh này với option -l, có nghĩa là ls -l. Như vậy, tất cả các files sẽ được liệt kê ra với nhiều thông tin hơn và thuận mắt hơn.

Ngoài ra, còn có một vài tiện ích bổ sung mà bạn có thể kết hợp trong lệnh này đó là:

-l - hiển thị thông tin chi tiết các tệp như kích thước, ngày giờ sửa đổi, chủ sở hữu và quyền đối với tệp.

-a - hiển thị các tập tin và thư mục ẩn.

Lệnh cd

cd (Change Directory) được sử dụng để chuyển đổi giữa các mục.

Lệnh này thực hiện rất đơn giản, chỉ cần gõ cd kèm theo tên thư mục:

cd [directory]

Neus bạn muốn enter thư mục home trên server thì chỉ cần gõ:

cd home

Hoặc bạn có thể điền một đường dẫn đầy đủ đến một thư mục nhất định:

Cd home/TestDirectory/AnotherDirectory

Và bây giờ, bạn đang ở thư mục AnotherDirectory.

Để quay lại một cấp, bạn chỉ cần nhập .. (hai dấu chấm) sau lệnh cd. Quá dễ đúng không, bạn cũng có thể quay lại xa hơn bằng cách thêm 2 dấu chấm khác và phân tách chúng bằng dấu gạch chéo (/):

cd ../..

Khi nhập dòng này, bạn sẽ quay trở lại thư mục home.

Lệnh mkdir

Bạn có thể dùn lệnh mkdir (Make Directory) để tạo một thư mục.

mkdir [folder name]

Nếu bạn muốn tạo một thư mục mới có tên là “kdata” thì hãy gõ lệnh:

mkdir kdata

Lệnh touch

Lệnh SSH này được sử dụng để tạo một tệp mới.

touch [file name]

Nếu bạn muốn tạo một tệp .txt có tên file là newfile.

touch newfile.txt

Phần extension của file thì có thể đặt bất cứ định dạng nào. Thậm chí có thể tạo một file mà không cần phải có bất cứ extension nào.

Lệnh rm

Lệnh rm dùng để xóa một tập tin hoặc thư mục xác định.

Lệnh xóa tập tin:

rm [file name]

Để xóa thư mục, bạn chỉ cần sử dụng tùy chọn -r để xóa tất cả các tệp và thư mục con bên trong thư mục đó:

rm -r home/kdata/myfolder

Lệnh cat

Lệnh cat được sử dụng để hiển thị nội dung của một tập tin.

cat [file name]

Lệnh cũng cho phép bạn tạo một tệp mới bằng cách hợp nhất nhiều tệp.

cat info.txt info2.txt > mergedinfo.text

Với dòng lệnh trên, nội dung của info.txt và info2.txt sẽ được lưu vào mergedinfo.txt.

Lệnh pwd

pwd là một lệnh rất đơn giản, nó sẽ giúp bạn biết được đường dẫn đầy đủ của thư mục mà bạn đang làm việc. Sau khi nhập, bạn sẽ được nhận kết quả như sau:

home/user/public_html

Lệnh pwd rất hữu ích khi bạn đang truy cập một tài khoản shared hosting bằng SSH. Thông thường, các shared servers sẽ không cho bạn biết vị trí thư mục của bạn đang ở đâu.

Lệnh cp

Lệnh SSH này được sử dụng để sao chép các file và thư mục.

cp [options] [source] [destination]

Trong đó:

  • [source] là tệp hoặc thư mục bạn muốn sao chép.
  • [destination] là bản sao.

Ví dụ:

cp myfile.txt myfile2.txt

Nếu muốn tạo một bản sao trong một thư mục khác, có thể dùng lệnh sau:

cp /home/kdata/myfile.txt/home/etc

Lưu ý: Bạn cần cẩn trọng khi điền giá trị [destination]. Nếu điền hai tệp, lệnh cp sẽ sao chép nội dung của tệp nguồn (source) vào tệp đích (destination). Do đó, tệp đích sẽ được ghi đè lên mà không có bất kỳ thông báo nào. Nhưng nếu tệp đích không tồn tại thì nó sẽ tạo một tệp mới.

Mục [options] là không bắt buộc. Nhưng có một số tùy chọn mà bạn có thể sử dụng:

-f: nếu không có quyền ghi vào tệp đích thì nó sẽ bị xóa và lệnh sẽ tạo một tệp mới.

-u: sao chép tệp nguồn nếu tệp mới hơn tệp đích.

-n: không ghi đè lên một tệp hiện có.

-a: lưu trữ các tệp.

Không giống như việc sao chép tệp, sao chép thư mục sẽ yêu cầu sử dụng tùy chọn -r. Tùy chọn này cho phép sao chép tất cả các thư mục và tập tin bên trong.

 cp -R /home/kdata/myfolder /home/etc

Lệnh mv

Lệnh này hoạt động tương tự như lệnh cp. Nhưng lệnh mv sẽ di chuyển tệp/thư mục thay vì copy nó. Lệnh này cũng có thể dùng đổi tên file.

mv [source] [destination]

Ví dụ: Nếu bạn có file gốc là oldfile.txt, bạn gõ lệnh mv oldfile.txt newfile.txt thì lệnh sẽ được thực thi bằng cách đổi tên file oldfile.txt thành newfile.txt.

Lệnh grep

Lệnh grep sẽ giúp bạn tìm kiếm một chuỗi xác định trong tệp.

grep ‘line’info.txt

Bạn cũng cần lưu ý lệnh này có phân biệt chữ hoa và chữ thường. Nếu muốn không phân biệt chữ hoa và chữ thường, bạn có thể sử dụng tùy chọn -i

Lệnh Find

Sử dụng lệnh SSH này để tìm kiếm một hoặc nhiều tệp đáp ứng các tiêu chí như tên, kích thước, loại tệp,…

find [starting directory] [options] [search term]

[starting directory] là nơi bạn sẽ bắt đầu quá trình tìm kiếm của mình. Nó có 3 lựa chọn chính đó là:

/ - tìm kiếm toàn bộ hệ thống.

. - tìm kiếm thư mục bạn đang làm việc.

~ - tìm kiếm thư mục home.

[options] là một đối số bổ sung mà bạn có thể sử dụng để chỉnh tìm kiếm của mình. Một số tùy chọn phổ biến nhất là:

-name - tìm kiếm các tệp dựa trên của các tệp đó.

-user - tìm kiếm các tệp thuộc về một người dùng nhất định.

-size - tìm kiếm các tệp dựa trên kích thước của tệp.

[search term] là từ khóa hoặc số mà bạn sử dụng để tìm kiếm tệp.

Ví dụ:

find . -name “index”

Lệnh này sẽ trả về bất kỳ tập tin nào có chứa ‘index’ trong tên. Vì trong lệnh sử dụng dấu ’.’ nên nó chỉ tìm kiếm các thư mục đang làm việc.

Lệnh vi / nano

Vi và Nano là hai trình soạn thảo văn bản phổ biến mà bạn có thể sử dụng trong các câu lệnh. Để mở tệp bằng Vi hoặc Nano, bạn gõ:

vi [file name]

hoặc

nano [file name]

Nếu tệp tin không tồn tại, cả 2 trình soạn thảo văn bản sẽ tự động tạo nó cho bạn. Nhưng một số bản phân phối Linux không có sẵn Nano theo mặc định.

Lệnh history

Lệnh này được sử dụng để hiển thị các lệnh đã được dùng trước đó. Bạn cần nhập một số cụ thể để giới hạn số lượng kết quả được hiển thị.

Xem ví dụ:

history 20

Nó sẽ hiển thị 20 lệnh được nhập gần nhất.

Lệnh clear

Lệnh clear sẽ giúp bạn xóa tất cả văn bản khỏi màn hình điều khiển.

Lệnh tar

Lệnh tar là một lệnh SSH giúp tạo hoặc giải nén các tệp .tar.gz. Lệnh này được sử dụng rất phổ biến vì phần lớn các phần mềm nhị phân của bên thứ ba đều ở định dạng tar.gz.

Để lưu trữ một thư mục ở định dạng .tar.gz, bạn sử dụng lệnh:

tar cvzf ArchiveName.tar.gz / path/to/directory

Để giải nén tệp .tar.gz, bạn nhập lệnh sau:

tar xvzf FileName.tar.gz

Lưu ý rằng cả hai đều sử dụng các tùy chọn gồm 4 ký tự khác nhau – cvzf và xvzf. Mỗi chữ cái đại diện cho một thông tin cụ thể đó là:

x - báo cho tar để giải nén tập tin.

c - báo cho tar để nén tập tin.

v - là viết tắt của verbose. Tùy chọn này cho tar biết để hiển thị tên tất cả các tệp được xử lý.

z - báo cho tar giải nén tập tin tar.gz.

f - báo cho tar rằng bạn đang cung cấp tên của tệp tin nén.

Lệnh wget

Lệnh wget được dùng để tải tập tin từ Internet.

Chẳng hạn bạn muốn tìm và tải về một tệp từ trang web và lưu trữ nó trong thư mục hiện tại đang sử dụng thì bạn sử dụng lệnh:

wget

Nếu tải xuống nhiều tệp, đưa rất cả vào URL vào cùng một tệp và sử dụng tùy chọn -i.

Chẳng hạn, tệp có chứa các links tên là download.txt thì lệnh sẽ tương tự như sau:

wget -i download.txt

Lệnh du

Bạn có thể sử dụng lệnh du để xem kích thước của tệp và thư mục trong một thư mục được chỉ định:

du [directory path]

Nhưng phần kết quả sẽ được hiển thị số disk block thay vì byte, kilobyte và megabyte. Do đó, để hiển thị nó ở định dạng có thể đọc được, bạn cần chèn tùy chọn -h sau lệnh du:

du -h /home

Trên đây là tổng hợp các lệnh SSH command cơ bản mà bạn cần biết. Từ giờ, bạn có thể sử dụng để dễ dàng thực hiện các tác vụ cơ bản ngay trên thiết bị từ xa của mình như tạo, xóa tệp, di chuyển giữa các thư mục.

Tổng hợp