Tìm và thay thế trong một file text trên Linux bằng lệnh sed

Hướng dẫn cách tìm và thay thế một từ, một chuỗi ký tự hay một đoạn text trong một file text trên Linux bằng lệnh sed cho bạn đọc tham khảo.

Tìm và thay thế trong một file text trên Linux bằng lệnh sed

Giới thiệu lệnh sed

sed – Unix-like operating system command

 • Viết tắt của “Stream editor”
 • Chức năng: Trình chỉnh sửa luồng để lọc và chuyển đổi văn bản.
 • Cú pháp:
sed [OPTION]… {script-only-if-no-other-script} [input-file]…

Nội dung command tìm và thay thế chuỗi ký tự trong file text

// Tìm và thay thế text
sed -i 's/original/new/g' file.txt

Giải thích:

 • sed = Stream EDitor
 • -i = in-place (thay thế nội dung ngay trong file gốc)
 • Nội dung chuỗi command:
  • s = Lệnh thay thế
  • original = một từ, một biểu thức chính quy mô tả về đoạn text mà bạn muốn thay thế.
  • new = Đoạn text sẽ thay thế vào.
  • g = global (Thay thế tất cả các trường hợp tìm thấy)
 • file.txt = Tên file
Chúc bạn thành công!

Nguồn: Vinasupport

  https://blog.kdata.vn/lenh-sed-trong-linux-unix-cau-truc-va-cach-su-dung-chi-tiet-11012/