Tạo Local Yum Repository trên CentOS 7 với đĩa iso-DVD

Hướng dẫn chi tết cách tạo Local Yum Repository trên CentOS-7 với đĩa iso-DVD để cài đặt các gói phần mềm một cách đơn giản và nhanh chóng hơn.

Các bước tạo Local Yum Repository

Chuẩn bị một máy ảo chạy CentOS-7 server. Ở đây, ta sẽ sử dụng một máy ảo trên KVM, quản lý trên WebvirtCloud. Một file DVD-iso của CentOS-7.

Có thể tải file tại đây: http://mirrors.nhanhoa.com/centos/7.8.2003/isos/x86_64/

Tải file dung lượng 4.5GB về host KVM hoặc về chính máy ảo.

Tạo Local Yum Repository trên CentOS-7 với đĩa iso-DVD (1)

Bước 1: Mount ổ đĩa CD/DVD vào máy ảo

Mount file DVD-iso vào máy ảo

Tạo Local Yum Repository trên CentOS-7 với đĩa iso-DVD (2)

Tạo ổ đĩa CD/DVD vào 1 thư mục. Ở đây, ta sẽ tạo thư mục /cdrom

mkdir /cdrom
mount /dev/cdrom /cdrom/

Tạo Local Yum Repository trên CentOS-7 với đĩa iso-DVD (3)

Kiểm tra lại thư mục vừa mount:

Tạo Local Yum Repository trên CentOS-7 với đĩa iso-DVD (4)

Chú ý: Nếu bạn tải file iso về máy ảo của bạn, thì có thể mount file iso bằng câu lệnh:

mount -o loop <đường_dẫn_file_ISO> /cdrom

Bước 2: Backups các file repo

Di chuyển tất cả các file .repo trong thư mục /etc/yum.repos.d/ sang một thư mục khác

mkdir /opt/backups-repo
mv /etc/yum.repos.d/*.repo /opt/backups-repo/

Tạo Local Yum Repository trên CentOS-7 với đĩa iso-DVD (5)

Bước 3: Tạo repo file

Tạo file cấu hình repo từ file ISO

Tạo 1 file .repo trong thư mục /etc/yum.repos.d/

vi /etc/yum.repos.d/cloud365-local.repo

Nội dung file:

[Cloud365LocalRepo]
name=LocalRepository
baseurl=file:///cdrom
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///cdrom/RPM-GPG-KEY-CentOS-7

Trong đó:

  • [Cloud365LocalRepo]: Tên repo sẽ hiển thị trong quá trình cài đặt gói
  • name: Tên của Repo
  • baseurl: Vị trí package
  • enabled: Bật sử dụng Repo
  • gpgcheck: Bật cài đặt an toàn. Nếu set giá trị là 0 thì không cần để ý giá trị gpgkey
  • gpgkey: Vị trí lưu key

Bước 4: Xóa yum cached

yum clean all

Bước 5: Cài đặt gói

Ta sẽ thử cài đặt gói httpd:

yum install httpd

Tạo Local Yum Repository trên CentOS-7 với đĩa iso-DVD (6)

Việc cài đặt các gói được lấy từ LocalRepo

Khởi động service httpd:

systemctl start httpd
systemctl status httpd

Tạo Local Yum Repository trên CentOS-7 với đĩa iso-DVD (7)

Truy cập địa chỉ IP để kiểm tra service httpd:

Tạo Local Yum Repository trên CentOS-7 với đĩa iso-DVD (8)

Chúc bạn tạo Local Yum Repository trên CentOS-7 thành công!

Nguồn: cloud365