Restore MySQL Database bằng dòng lệnh SSH VPS hoặc Server

Restore MYSQL database bằng dòng lệnh SSH trên VPS hoặc Server thì chúng ta thường nghĩ đến việc sử dụng PhpMyAdmin. Tuy nhiên, đối với database có dữ liệu lớn đến vài GB thì việc sử dụng PhpMyAdmin gặp nhiều rủi ro cho dữ liệu của bạn. Giải pháp mà tôi đưa ra là restore MYSQL database thông qua SSH.

Restore MySQL Database bằng dòng lệnh SSH VPS hoặc Server

Các bước thực hiện Restore MySQL Database bằng dòng lệnh SSH

 • Kết nối SSH

Muốn thực thi các câu lệnh trong SSH các bạn cần kết nối SSH đến VPS, Server của mình. Để kết nối SSH mình thường dùng phần mềm Putty trên Windows hoặc ngay chính ứng dụng Terminal trên Mac OS.

 • Restore MYSQL database

Sử dụng lệnh sau

mysql -u [uname] -p [dbname] < [backupfile.sql]

Trong đó:

 • [uname]: user của database.
 • [dbname]: Tên của database.
 • [backupfile.sql]: Tên file backup đã lưu (file backup muốn phục hồi).

Ví dụ:

mysql -u root -p kdata < db_kdata.sql
 • Phục hồi database được nén
gunzip < [backupfile.sql.gz] | mysql -u [uname] -p [dbname]

Nếu bạn muốn phục hồi một database đã tạo ra trước đó bạn sử dụng lệnh mysqlimport. Cấu trúc lệnh như sau:

mysqlimport -u [uname] -p [dbname] [backupfile.sql]

Các bước thực hiện Backup MySQL Database bằng dòng lệnh

Bạn hãy sử dụng lệnh sau:
mysqldump --opt -u [uname] -p [dbname] > [backupfile.sql]
Trong đó:
 • [uname]: User của database.
 • [dbname]: Tên của database.
 • [backupfile.sql]: Tên file backup mà bạn muốn lưu.
 • [--opt]: Các tùy chọn của MySQLdump.
Dưới đây là một ví dụ cụ thể:
mysqldump -u root -p hocvps > db_kdata.sql
 • Thao tác backup database đồng thời nén gzip
Hãy tiếp tục sử dụng lệnh:
mysqldump -u [uname] -p [dbname] | gzip -9 > [backupfile.sql.gz]
Trên là hướng dẫn cách thực hiện backup và restore MySQL Database đơn giản chỉ bằng các dòng lệnh cơ bản. Chúc bạn thành công và nếu có thắc mắc hãy comment bên dưới để Kdata hỗ trợ nhé.