Lệnh Which trong Linux: Cú pháp và tùy chọn

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng lệnh Which trong Linux  - một lệnh rất hữu ích, giúp quản trị viên biết được file thực thi của các lệnh khác.

Linux dùng lệnh which để xác định vị trí file thực thi của lệnh mà bạn truyền vào. Lệnh này sẽ tìm kiếm các đường dẫn trong biến môi trường PATH, so khớp và trả về kết quả tương ứng với lệnh truyền vào.

PATH là gì?

PATH là một biến môi trường, nó giúp cho Shell và các chương trình khác tìm đúng thư mục chứa file thực thi của một lệnh nào đó. Bản thân nó chứa danh sách các đường dẫn tuyệt đối của các file chương trình và ngăn cách nhau bởi dấu chấm phẩy.

1. Cú pháp lệnh which trong Linux

Cú pháp lệnh which trong Linux như sau:

which [OPTIONS] FILE_NAME

Ví dụ: Tìm đường dẫn của lệnh ping trong Linux.

which ping

Kết quả:

/bin/ping

Như vậy, file thực thi của lệnh ping là /bin/ping.

Bạn cũng có thể truyền nhiều lệnh cùng một lúc và chúng được ngăn cách bởi khoảng trắng.

which netcat uptime

Kết quả:

/bin/netcat
/usr/bin/uptime

2. Tùy chọn của lệnh which trong Linux

Quy trình tìm kiếm sẽ duyệt từ trái sang phải trong danh sách đường dẫn nằm trong biến môi trường PATH, nếu có kết quả nào vừa khớp thì nó sẽ trả kết quả về và dừng việc tìm kiếm lại.

Nếu bạn muốn hiển thị tất cả kết quả so khớp thì sử dụng tùy chọn -a.

which -a touch

Kết quả:

/usr/bin/touch
/bin/touch

Chúc bạn thành công!

Nguồn: freetuts