Lệnh reboot trên CentOS 7 & 8

Để quản trị CentOS thì bạn cần phải nắm được những kiến thức cơ bản đầu tiên. Đó chính là lệnh sử dụng để khởi động lại CentOS (reboot CentOS). Bài viết này sẽ giúp bạn tìm ra lệnh reboot CentOS dễ dàng.

Reboot CentOS 7 & 8

Khi hệ thống của bạn hoạt động không ổn định, cần phải làm mới lại hoặc cài đặt một chương trình và chương trình đó yêu cầu phải reboot thì bạn hãy sử dụng lệnh sau để reboot lại CentOS.

# reboot

Lưu ý rằng:

  • Để có thể thực hiện thao tác này, bạn cần có quyền root hoặc user thực thi lệnh phải thuộc nhóm wheel (quyền quản trị cấp cao).

Chúc bạn thành công!