Làm thế nào để disable IPv6 trong Ubuntu và CentOS?

Làm thế nào để disable IPv6 trong Ubuntu và CentOS khi không có nhu cầu sử dụng? Và đây là 2 cách để vô hiệu hóa IPv6 cho bạn tham khảo

Cách 1: sysctl.conf

Sửa file /etc/sysctl.conf

echo "net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1" > /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf

Sau khi sửa file, thực hiện lệnh sysctl -p để việc chỉnh sửa trên có hiệu lực.

sysctl -p

Sau đó khởi động hệ điều hành.

Cách 2: Thực hiện lệnh

Thực hiện bằng lệnh để áp dụng ngay việc disable IPv6.

Lưu ý: Với cách này thì sau khi thực hiện lệnh thì có kết quả ngay, nhưng khi khởi động lại hệ điều hành thì IPv6 lại được kích hoạt lại.

sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
sysctl -w net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1

Trước khi disable IPv6

Làm thế nào để disable IPv6 trong Ubuntu và CentOS?

Sau khi disable IPv6

Làm thế nào để disable IPv6 trong Ubuntu và CentOS? (1)

Chúc bạn thành công!

Nguồn: hocchudong