Hướng dẫn câu lệnh Reload PHP trên CentOS 7 – 8

Reload PHP trên CentOS 7 – 8 là một trong những câu lệnh mà bạn cần phải ghi nhớ khi tiến hành làm việc với PHP. Bài viết này sẽ hướng dẫn câu lệnh Reload PHP trên CentOS 7 – 8 để bạn đọc tham khảo.

Lệnh Reload PHP trên CentOS 7 & 8

Với Centos 7-8

Lệnh reload PHP trên CentOS 7 – 8

Sử dụng lệnh sau:

$ sudo systemctl reload php-fpm

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể xem thêm các lệnh khác trong quá trình làm việc với PHP.

Lệnh start PHP trên CentOS 7- 8

$ sudo systemctl start php-fpm

Lệnh stop PHP trên CentOS 7 – 8

$ sudo systemctl stop php-fpm

Lệnh restart PHP trên CentOS 7 – 8

$ sudo systemctl restart php-fpm

Với CentOS 6.x trở lên

Bạn có thể nhập các lệnh sau:

$ sudo service php-fpm start # <- start it
$ sudo service php-fpm stop # <- stop it
$ sudo service php-fpm restart # <- restart it
$ sudo service php-fpm reload # <- reload it

Với PHP5.x trên Ubuntu/Debian Linux

Nhập các lệnh sau:

$ sudo service php5-fpm start
$ sudo service php5-fpm stop
$ sudo service php5-fpm restart # <- restart it
$ sudo service php5-fpm reload # <- reload it

Nếu bạn đang sử dụng bản phân phối dựa trên systemd như Ubuntu Linux 16.04+LTS hoặc Debian  Linux 8.x +:

$ sudo systemctl start php7.0-fpm.service
$ sudo systemctl stop php5-fpm.service
$ sudo systemctl restart php5-fpm.service # <- restart it
$ sudo systemctl reload php5-fpm.service # <- reload it

Với PHP 7.x trên Ubuntu/Debian Linux

Nhập các lệnh sau:

$ sudo service php7.0-fpmstart
$ sudo service php7.0-fpm stop
$ sudo service php7.0-fpm restart # <- restart it
$ sudo service php7.0-fpm reload # <- reload it

Nếu bạn đang sử dụng bản phân phối dựa trên systemd như Ubuntu Linux 16.04+LTS hoặc Debian  Linux 8.x +:

$ sudo systemctl start php7.0-fpm.service
$ sudo systemctl stop php7.0-fpm.service
$ sudo systemctl restart php7.0-fpm.service # <- restart it
$ sudo systemctl reload php7.0-fpm.service # <- reload it

Tùy vào hệ điều hành của bạn mà chọn nhập những dòng lệnh reload trên. Chúc bạn thành công khi thực hiện câu lệnh Reload PHP trên CentOS 7 – 8.