Hướng dẫn sử dụng lệnh Wall trong Linux

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng lệnh Wall trong Linux để gửi tin nhắn đến các user đang login trên hệ thống Linux, nhằm thông báo cho họ việc gì đó, ví dụ như “hãy save lại công việc, chuẩn bị reboot hệ thống”.

Hướng dẫn sử dụng lệnh Wall trong Linux

1. Miêu tả lệnh ‘wall’

Chương trình wall dùng để hiển thị nội dung từ standard input (nhập từ terminal) lên giao diện terminal của các user đang login vào hệ thống Linux. Độ dài của tin nhắn mà user muốn gửi đến user khác được giới hạn là 20 dòng. Với mỗi lần sử dụng câu lệnh wall trên Linux thì sẽ được ghi log syslog xuống hệ thống với phân loại level log facility là LOG_INFO.

2. Cấu trúc lệnh ‘wall’

wall [-n] [message]
  • -n : không hiển thị thông tin terminal của người gửi. Chỉ user root được sử dụng.
  • message : nội dung tin nhắn cần gửi.

3. Ví dụ lệnh ‘wall’

Để làm ví dụ này, bạn nên tạo 1 vài user rồi login ssh vào các user đó. Tiếp đến mình đứng từ terminal root mình gửi tin nhắn đến các user khác bằng lệnh wall trên Linux. – Tạo 1 vài user test.
# useradd -m test1
# useradd -m test2
# passwd test1
# passwd test2
– Login SSH vào user test1, test2 và root. Đứng từ root ta xài lệnh wall trên Linux .
# wall -n "chuan bi restart lai he thong nhe cac ban. save lai cong viec roi log out ra nha"

Remote broadcast message (Wed Apr 26 03:02:39 2017):

chuan bi restart lai he thong nhe cac ban. save lai cong viec roi log out ra nha
– Lúc này bạn kiểm tra trên các terminal của user test1, test2 thì sẽ thấy câu tin nhắn được broadcast hiện ra ngay trên terminal user test1 và test2 luôn. Như vậy, bạn đã nắm được cách sử dụng chương trình lệnh wall trên Linux để giúp ta gửi tin nhắn đến các user đang đăng nhập vào Linux.

Nguồn: cuongquach