Hướng dẫn sử dụng lệnh sleep trong Linux

Hướng dẫn cách sử dụng lệnh sleep trong Linux - lệnh cơ bản nhưng rất hữu ích, nó có trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình cấp cao và lập trình mạng.

Hướng dẫn sử dụng lệnh sleep trong Linux

sleep là một tiện ích command line cho phép lập trình viên thiết lập tạm dừng quá trình thực thi trong một thời gian nhất định. Nói cách khác, lệnh ngủ tạm dừng việc thực hiện lệnh tiếp theo trong một số giây nhất định. Lệnh sleep rất hữu ích khi sử dụng trong các đoạn mã shell script.

1. Cú pháp lệnh sleep trong Linux

Cú pháp của lệnh sleep như sau:

sleep NUMBER[SUFFIX]...

Trong đó: NUMBER có thể là một số nguyên dương hoặc một số thực dương. Còn SUFFIX là đơn vị mà bạn muốn tính trong lệnh sleep, nó có các giá trị sau:

  • s - seconds (mặc định)
  • m - minutes
  • h - hours
  • d - days

Khi SUFFIX không được chỉ định thì nó sẽ lấy giá trị mặc định là giây (second).

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng sleep command.

Ví dụ 1: Sleep trong 5 giây.

sleep 5

Ví dụ 2: Sleep trong 0.5 giây

sleep 0.5

Ví dụ 3: Sleep 2 phút 30 giây

sleep 2m 30s

2. Sử dụng lệnh sleep trong bash shell

Bây giờ ta sẽ làm một vài ví dụ về cách sử dụng lệnh sleep trong bash shell nhé.

Hãy tạo một file shell và nhập đoạn code sau vào:

#!/bin/bash

# start time
date +"%H:%M:%S"

# sleep for 5 seconds
sleep 5

# end time
date +"%H:%M:%S"

Khi bạn chạy file script này thì nó sẽ in thời gian hiện tại ở định dạng HH: MM: SS. Sau đó, lệnh sleep dừng chương trình trong 5 giây. Sau khi khoảng thời gian nghỉ 5s trôi qua thì dòng lệnh cuối cùng của file sẽ in thời gian hiện tại.

Kết quả sẽ giống như sau:

13:34:40
13:34:45

Hãy xem thêm một ví dụ nâng cao nữa, đó là dùng sleep trong vòng lặp for.

#!/bin/bash

while :
do
if ping -c 1 ip_address &> /dev/null
then
echo "Host is online"
break
fi
sleep 5
done

Mình muốn cứ sau mỗi 5 giây thì sẽ gửi một request ping đến một địa chỉ IP để xem server còn hoạt động không.

Mình đặt trong vòng lặp while với điều kiện vòng lặp luôn đúng, tức đây là vòng lặp vô hạn, nhưng vì chúng ta có lệnh sleep 5 giây nên vòng lặp cứ 5 giây sẽ lặp một lần, giúp server không bị quá tải tài nguyên.

Chúc bạn sử dụng lệnh sleep trong Linux thành công!

Nguồn: freetuts