Hướng dẫn chuyển hướng www sang non www với Apache2

Chuyển hướng www sang non www với Apache2 hay ngược lại đều là một trong những cách để tối ưu website của bạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thực hiện việc ấy dễ dàng, cùng theo dõi nhé.

Hướng dẫn chuyển hướng www sang non www với Apache2

Điều kiện:

  • Có một phiên bản Vultr Linux chạy Apache 2.

  • Tên miền của bạn (kdata.com) có bản ghi DNS A cho @ và “www” đang trỏ đến IP của máy Vultr ở trên.

Cách thiết lập để chuyển hướng từ “non-www” sang “www”

Cách 1: Sử dụng chuyển hướng 301

Thiết lập 2 virtual host, một cái cho “non-www” và cái còn lại cho “www”

<VirtualHost *:80>

    ServerName example.com

    Redirect 301 / http://www.example.com/

</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>

    ServerName www.example.com
    #other vhost settings go here (e.g. logs, site root)

</VirtualHost>

Cách 2: Sử dụng .htaccess

Đặt đoạn mã bên dưới trong file .htaccess trong thư mục gốc của trang web của bạn. Lưu ý rằng module mod_rewrite của Apache phải được bật thì mới sử dụng phương thức này. Bạn có thể kích hoạt nó bằng cách chạy sudo a2enmod rewrite

RewriteEngine On

RewriteBase /

RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]

RewriteRule ^(.*)$ http://www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]

Cách thiết lập để chuyển hướng từ “www” sang “non-www”

Cách 1: Sử dụng chuyển hướng 301

Thiết lập 2 virtual host, một cái dùng cho sub-domain “www” và cái còn lại cho “non-www”

<VirtualHost *:80>

    ServerName www.example.com

    Redirect 301 / http://example.com/

</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>

    ServerName example.com
    #other vhost settings go here (e.g. logs, site root)

</VirtualHost>

Cách 2: Sử dụng .htaccess

Đặt đoạn mã bên dưới trong file .htaccess trong thư mục gốc của trang web của bạn. Lưu ý rằng module mod_rewrite của Apache phải được bật thì mới sử dụng phương thức này. Bạn có thể kích hoạt nó bằng cách chạy sudo a2enmod rewrite

RewriteEngine On

RewriteBase /

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)$ [NC]

RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L]

Chúc bạn thành công!