Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Microsoft SQL Server

Hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt MS SQL Server - hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được phát triển bởi Microsoft.

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Microsoft SQL Server

SQL Server hỗ trợ 2 kiểu cài đặt:

 • Standalone
 • Dựa trên Cluster

Trước hết bạn hãy kiểm tra:

 • Giao thức truy cập từ xa RDP - Remote Desktop Protocol - cho máy chủ.
 • Cấu trúc bit của hệ điều hành, IP và tên miền máy chủ.
 • Tài khoản của bạn có nằm trong nhóm quản trị để chạy được tập tin setup.exe hay không.
 • Địa điểm lưu phần mềm trên máy.

Yêu cầu bắt buộc với bản 2005:

 • Các tập tin hỗ trợ cài đặt.
 • .NET Framework 2.0.
 • Bản client SQL Server.

Yêu cầu bắt buộc với bản Windows Server 2008 và 2008R2:

 • Các tập tin hỗ trợ cài đặt.
 • .NET Framework 3.5 SP1.
 • Bản client SQL Server.
 • Windows Installer 4.5 hoặc mới hơn.

Yêu cầu bắt buộc với bản Windows Server 2012 và 2014:

 • Các tập tin hỗ trợ cài đặt.
 • .NET Framework 4.0.
 • Bản client SQL Server.
 • Windows Installer 4.5 hoặc mới hơn.
 • Windows PowerShell 2.0.

Các bước cài đặt MS SQL Server

Bước 1: Tải bản Evaluation tại đây. http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=29066 Khi tải xong, bạn sẽ thấy các tập tin dưới đây, tùy thuộc vào việc lựa chọn bản 32-bit hay 64bit.

ENU\x86\SQLFULL_x86_ENU_Core.box ENU\x86\SQLFULL_x86_ENU_Install.exe ENU\x86\SQLFULL_x86_ENU_Lang.box

hoặc

ENU\x86\SQLFULL_x64_ENU_Core.box ENU\x86\SQLFULL_x64_ENU_Install.exe ENU\x86\SQLFULL_x64_ENU_Lang.box

Bước 2: Click đúp vào tập tin SQLFULL_x86_ENU_Install.exe hoặc SQLFULL_x64_ENU_Install.exe, giải nén các tập tin cần thiết để cài đặt vào thư mục SQLFULL_x86_ENU hoặc SQLFULL_x64_ENU.

Bước 3: Mở thư mục SQLFULL_x86_ENU hoặc SQLFULL_x64_ENU và click đúp vào file SETUP. Hướng dẫn dưới đây sẽ cài bản SQLFULL_x64_ENU.

Bước 4: Sau khi click vào file SETUP, màn hình dưới đây sẽ hiện ra.

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Microsoft SQL Server (1)

Bước 5: Click Installation bên trái màn hình phía trên.

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Microsoft SQL Server (2)

Bước 6: Click lựa chọn đầu tiên bên phải màn hình phía trên. Khi đó, màn hình dưới đây sẽ hiện ra.

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Microsoft SQL Server (3)

Bước 7: Click OK và màn hình thông báo dưới đây sẽ hiện ra.

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Microsoft SQL Server (4)

Bước 8: Click Next để hiện ra màn hình bên dưới.

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Microsoft SQL Server (5)

Bước 9: Đảm bảo bạn kiểm tra đúng key và click Next.

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Microsoft SQL Server (6)

Bước 10: Chọn hộp thoại chấp thuận các quy định về bản quyền và click Next.

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Microsoft SQL Server (7)

Bước 11: Chọn SQL Server Feature Installation và click Next.

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Microsoft SQL Server (8)

Bước 12: Chọn các dịch vụ của cơ sở dữ liệu và chọn Next.

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Microsoft SQL Server (9)

Bước 13: Điền tên cho Instance (ở đây dùng tên TestInstance) và chọn Next.

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Microsoft SQL Server (10)

Bước 14: Click Next ở màn hình phía trên, khi đó sẽ hiện ra màn hình dưới đây.

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Microsoft SQL Server (11)

Bước 15: Chọn các dịch vụ và hình thức khởi động cho các dịch vụ đó rồi chọn Collation.

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Microsoft SQL Server (12)

Bước 16: Đảm bảo chọn đúng Collation và chọn Next.

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Microsoft SQL Server (13)

Bước 17: Đảm bảo chọn chế độ xác thực và chọn sang tab Data Directories.

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Microsoft SQL Server (14)

Bước 18: Chọn địa chỉ thư mục nói trên rồi click Next. Khi đó màn hình dưới đây sẽ hiện ra.

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Microsoft SQL Server (15)

Bước 19: Click Next ở màn hình phía trên.

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Microsoft SQL Server (16)

Bước 20: Click Next ở màn hình phía trên, màn hình dưới đây sẽ hiện ra.

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Microsoft SQL Server (17)

Bước 21: Kiểm tra xem các lựa chọn bên trên đúng chưa, sau đó chọn Install.

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Microsoft SQL Server (18)

Chờ đợi một lúc, khi quá trình cài đặt kết thúc thì màn hình phía trên sẽ hiện ra. Chọn Close để kết thúc quá trình cài đặt.

Chúc bạn cài đặt Microsoft SQL Server thành công!

Nguồn: quantrimang