Hướng dẫn cài đặt PhpMyAdmin cho LEMP và LAMP

phpMyAdmin là một ứng dụng web, được dùng để quản lý cơ sở dữ liệu MySQL thông qua giao diện web (web Interface). Nó có thể được cấu hình để quản lý local database hoặc remote database.

Sau đây hãy cùng xem ngay cách cài đặt phpMyAdmin và định cấu hình cho LAMP, LEMP.

Hướng dẫn cài đặt PhpAdmin cho LEMP và LAMP

Điều kiện để cài đặt phpMyAdmin   

  • LAMP stack (Linux, Apache, MySQL, PHP) đã được cài đặt trên máy chủ hoặc LEMP stack (Linux, Nginx, MySQL, PHP).
  • Truy cập vào tài khoản user sudo với quyền root (có khả năng sử dụng lệnh sudo).
  • Hệ điều hành CentOS 7 và 8.
  • Update trình quản lý Yum, nó là thành phần mặc định của CentOS 7.

Cài đặt phpMyAdmin trên LEMP và LAMP

1. Cài đặt EPEL Repository

Nếu bạn đã cài đặt EPEL thì có thể bỏ qua bước này.

phpMyAdmin không có sẵn trong repository mặc định của CentOS 7 và 8 nên bạn phải sử dụng EPEL repository.

Sử dụng lệnh sau và nhấn enter để cài đặt:

sudo yum install -y epel-release

Khi cài đặt xong bạn có thể update EPEL repository bằng lệnh sau:

sudo yum –y update

2. Cài đặt phpMyAdmin trên LEMP và LAMP

Để cài đặt phpMyAdmin trên LEMP và LAMP, bạn dùng lệnh:

sudo yum -y install phpmyadmin

Khi hệ thống chạy lệnh, phpMyAdmin đã được cài đặt và sẵn sàng hoạt động.

3. Cấu hình của phpMyAdmin

Đối với Apache

Để cấu hình phpMyAdmin chấp nhận kết nối remote đến database từ mọi địa chỉ IP. Bạn mở và điều chỉnh lại file phpmyadmin.conf

# vi  /etc/httpd/conf.d/phpmyadmin.conf

Tìm đến block , sử dụng # để khóa những dòng lệnh sau:

# Require ip 127.0.0.1

# Require ip ::1

Thêm nội dung sau vào ngay bên dưới dòng Require ip ::1

Require all granted

Tiếp theo, bạn copy file mẫu config.sample.inc.php và đổi tên thành config.inc.php trong thư mục /usr/share/phpMyAdmin/

# cp /usr/share/phpMyAdmin/config.sample.inc.php /usr/share/phpMyAdmin/config.inc.php

Điều chỉnh lại nội dung file config.inc.php

# vi /usr/share/phpMyAdmin/config.inc.php

Tìm tất cả các giá trị “cookie” có trong file và thay thế bằng “http”.

Bây giờ, đi đến màn hình đăng nhập của mình, bạn sẽ phải nhập https://IP_OR_DOMAIN/MySecretLogin để có quyền truy cập.

Đối với Nginx

Bạn tạo shortcut cho thư mục phpMyAdmin bên trong thư mục website:

ln -s /usr/share/phpMyAdmin /home/domain.com/public_html

service php-fpm restart

service nginx restart

Khi đó bạn có thể truy cập qua  domain.com/phpMyAdmin và đăng nhập sử dụng tài khoản MySQL.

4. Truy cập phpMyAdmin

Sau khi cài đặt và cấu hình hoàn tất, bạn mở trình duyệt và truy cập vào trang quản trị phpMyAdmin bằng đường dẫn: http://IP-server/phpmyadmin.

Chúc bạn cài đặt PhpAdmin trên LEMP và LAMP thành công!