Hướng dẫn cách tăng tốc website với Nginx

Nginx là một phần mềm mã nguồn mở và được dùng để làm web server, reserve proxy, caching, load balance. So với Apache thì Nginx có thể xử lý một lượng lớn các kết nối đồng thời và có dung lượng bộ nhớ nhỏ hơn trên mỗi kết nối.

Sau đây hãy theo dõi cách tăng tốc website với Nginx bằng cách bật nén Gzip.

Hướng dẫn cách tăng tốc website với Nginx

Nén Gzip là gì?

Gzip là phương thức nén các file để tốc độ truyền tải được nhanh hơn. Gzip cũng là một định dạng file. Cách này cho phép máy chủ web của bạn gửi file có kích cỡ nhỏ hơn, thông qua đó giúp cho tốc độ tải trang nhanh hơn cho người dùng web.

Bật nén gzip là thực hành có tính tiêu chuẩn. Nếu bạn không sử dụng Gzip thì trang web của bạn có khả năng sẽ chậm hơn so với đối thủ.

Làm thế nào để bật nén Gzip?

Bật nén được thực hiện thông qua điều chỉnh máy chủ web.

Các máy chủ web khác nhau có các hướng dẫn khác nhau.

Sau đây, chúng ta sẽ cùng thực hiện cách bật gzip trên Nginx.

Cách tăng tốc website với Nginx

Khởi động Nginx

Sử dụng lệnh:

service nginx start

Chỉnh sửa cấu hình Nginx

Sử dụng lệnh:

vi /etc/nginx/nginx.conf

Để bật nén trên file Nginx, bạn thêm đoạn code sau vào file config:

gzip on;

gzip_disable "msie6";

gzip_vary on;

gzip_proxied any;

gzip_comp_level 6;

gzip_buffers 16 8k;

gzip_http_version 1.1;

gzip_types application/javascript application/rss+xml application/vnd.ms-fontobject application/x-font application/x-font-opentype application/x-font-otf application/x-font-truetype application/x-font-ttf application/x-javascript application/xhtml+xml application/xml font/opentype font/otf font/ttf image/svg+xml image/x-icon text/css text/javascript text/plain text/xml;

Thoát và lưu tệp bằng cách nhấn phím Escape, tiến hành gõ :wq, sau đó nhấn Enter.

Sử dụng lệnh sau để reload Nginx:

service nginx reload

Ảnh hưởng của nén Gzip và cách file nén hoạt động trên web

Nén file HTML và CSS với gzip thông thường sẽ tiết kiệm cho bạn từ 50 -70% dung lượng file. Điều này cũng có nghĩa là nó sẽ giúp bạn giảm thời gian tải trang và tốn ít băng thông sử dụng hơn.

Khi yêu cầu được trình duyệt gửi đi để lấy thông tin từ một trang trên website của bạn, máy chủ web của bạn sẽ phải trả về một file nén nhỏ nếu trình duyệt cho biết là nó hiểu được định dạng nén đó. Hiện tất cả các trình duyệt hiện đại đều hiểu và chấp nhận file nén.

Chúc bạn thành công!