Hướng dẫn cách sử dụng vòng lặp Until trong Shell Script

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng vòng lặp Until trong Shell Script - một trong những vòng lặp rất phổ biến không thể bỏ qua khi học lập trình Shell Script.

Vòng lặp Until được sử dụng để thực thi một khối mã đươc lặp đi lặp lại dựa trên kết quả boolean của một biểu thức. Tập hợp các lệnh chỉ được thực hiện cho đến khi biểu thức đánh giá là true. Nó có nghĩa là khi biểu thức đánh giá là false, một tập hợp các lệnh sẽ được thực hiện lặp đi lặp lại. Vòng lặp được kết thúc ngay sau khi biểu thức đánh giá là true lần đầu tiên.

Cú pháp trong Unix/Linux

until command
do
   cac lenh duoc thuc thi toi khi command la true
done

Ở đây command được ước lượng. Nếu giá trị kết quả là false, thì lệnh được thực thi. Nếu command là true, thì khi đó các lệnh sẽ không được thực hiện và chương trình sẽ nhảy tới dòng lệnh sau lệnh done.

Ví dụ trong Unix/Linux

Ở là một ví dụ đơn giản mà sử dụng vòng lặp until để hiển thị các số từ 0 đến 9.

#!/bin/sh

a=0

until [ ! $a -lt 10 ]
do
   echo $a
   a=`expr $a + 1`
done

Nó sẽ cho kết quả sau:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Chúc bạn thành công!

Nguồn: quantrimang