Hướng dẫn cách sử dụng lệnh who trong Linux

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng lệnh who trong Linux - lệnh rất hữu ích vì nó giúp bạn biết được những ai đang đăng nhập trên Linux.

Who là một công cụ dòng lệnh command-line, được dùng để in ra danh sách những người dùng hiện đang đăng nhập. Với lệnh who bạn cũng có thể xem được thông tin của người dùng như: Ai đang online, thời gian đăng nhập, địa chỉ IP đăng nhập ...

Cú pháp lệnh who trong Linux

Dưới đây là cú pháp cơ bản của who command:

who [OPTION]... [ FILE | ARG1 ARG2 ]

Khi bạn gọi lệnh who mà không truyền bất kì giá trị nào vào:

who

Kết quả trả về có dạng như sau:

root pts/0 2020-11-17 20:10 (10.10.0.2)
linuxize pts/1 2020-11-17 20:11 (10.10.0.8)

Nó sẽ liệt kê danh sách tất cả những người dùng đang đăng nhập trên hệ thống. Mỗi người dùng sẽ gồm những thông tin như sau:

 • Tên đăng nhập.
 • Terminal của user.
 • Thời điểm đăng nhập.
 • Địa chỉ IP máy chủ hoặc tên máy chủ.

Nếu bạn muốn in ra phần heading cho mỗi thông tin thì thêm tùy chọn -H nhé.

who -H

Kết quả:

NAME   LINE     TIME       COMMENT
root   pts/0    2020-11-17 20:10 (10.10.0.2)
linuxize pts/1    2020-11-17 20:11 (10.10.0.8)

Lệnh who sẽ lấy thông tin đăng nhập của người dùng nằm trong file /var/run/utmp.

Lệnh who chấp nhận bạn truyền vào hai đối số, tuy nhiên nó sẽ in ra thông tin của người dùng hiện tại chứ không có ý nghĩa gì khác.

who am i
who mom love
who foo bar

Lệnh này sẽ in ra chính tài khoản của mình đang dùng:

freetuts pts/1 2020-11-17 20:11 (10.10.0.8)

Tùy chọn option trong lệnh who Linux

Lệnh who chấp nhận một số tùy chọn dưới đây. Tuy nhiê, thực tế thì ta rất ít khi sử dụng những tùy chọn này.

Sử dụng tùy chọn -b(--boot) để xem ai là người đã rời khỏi hệ thống gần đây nhất.

who -b

Kết quả:

system boot 2020-07-20 19:02

Để xem danh sách tất cả các quy trình đã bị chết thì sử dụng tùy chọn -d (--dead).

who -d

Sử dụng tùy chọn -r(--runlevel) để xem cấp độ của người dùng hiện tại.

who -r

Kết quả:

run-level 5 2020-07-20 19:02

Để lấy danh sách tên người dùng đang đăng nhập và tổng số lượng người dùng đó thì sử dụng tham số -q(--count).

who -q

Kết quả như sau:

root linuxize
# users=2

Sử dụng tùy chọn -a(--all) để xem thông tin đầy đủ của các user.

who -a

Kết quả như sau:

    system boot 2020-07-20 19:02
LOGIN   tty1     2020-07-20 19:02        673 id=tty1
      run-level 5 2020-07-20 19:02
root    - pts/0   2020-11-17 20:10  .    2212314 (89.205.101.54)
      pts/2    2020-10-10 10:19      1363538 id=ts/2 term=0 exit=0
linuxize  + pts/1   2020-11-17 20:11 01:46   2212387 (89.205.101.54)

Chúc bạn sử dụng lệnh who trong Linux thành công!

Nguồn: freetuts