Hướng dẫn cách sử dụng lệnh watch trong Linux

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng lệnh watch trong Linux để xem hiển thị realtime kết quả các lệnh.

Cú pháp lệnh watch

watch [options] command

Cách sử dụng lệnh watch

VD: Để xem realtime kết quả lệnh “df -h” chúng ta sử dụng như sau:
watch df -h
Kết quả:

Hướng dẫn cách sử dụng lệnh watch trong Linux

Mặc định lệnh watch sẽ hiển thị realtime 2s/lần. Nếu chúng ta muốn hiển thị kết quả trong 1s/lần thì thêm tham số -n
watch -n 1 df -h
Kết quả:

Hướng dẫn cách sử dụng lệnh watch trong Linux (2)

Nguồn: vinasupport