Hướng dẫn cách Restart PHP-FPM CentOS 7 – 8 dễ thực hiện

Hướng dẫn cách Restart PHP-FPM CentOS 7 – 8 dễ thực hiện

PHP-FPM (FastCGI Process Manage) là một chương trình có chức năng phiên dịch PHP khi chạy trang web cho webserver. PHP-FPM được tạo ra dựa trên sự mở rộng của CGI và đây cũng là chương trình được đông đảo người dùng lựa chọn.

Với CentOS 7 - 8

Lệnh restart PHP-FPM trên CentOS 7 – 8

Sử dụng lệnh sau để restart PHP-FPM:

$ sudo systemctl restart php-fpm

Bạn cũng cần nắm những lệnh sau để sử dụng trong quá trình làm việc với PHP-FPM trên CentOS 7 & 8:

Lệnh start PHP-FPM:

$ sudo systemctl start php-fpm

Lệnh stop PHP-FPM:

$ sudo systemctl stop php-fpm

Lệnh reload PHP-FPM:

$ sudo systemctl reload php-fpm

Với CentOS 6.x trở lên

Bạn có thể sử dụng các dòng lệnh sau cho việc restart/start/reload/stop:

$ sudo service php-fpm start # <- start it
$ sudo service php-fpm stop # <- stop it
$ sudo service php-fpm restart # <- restart it
$ sudo service php-fpm reload # <- reload it

Với PHP5.x trên Ubuntu/Debian Linux

Bạn có thể sử dụng các dòng lệnh sau cho việc restart/start/reload/stop:

$ sudo service php5-fpm start
$ sudo service php5-fpm stop
$ sudo service php5-fpm restart # <- restart it
$ sudo service php5-fpm reload # <- reload it

Sử dụng các lệnh sau nếu bạn đang sử dụng bản phân phối dựa trên systemd như Ubuntu Linux 16.04+LTS hoặc Debian  Linux 8.x +:

$ sudo systemctl start php7.0-fpm.service
$ sudo systemctl stop php5-fpm.service
$ sudo systemctl restart php5-fpm.service # <- restart it
$ sudo systemctl reload php5-fpm.service # <- reload it

Với PHP 7.x trên Ubuntu/Debian Linux

Bạn có thể sử dụng các dòng lệnh sau cho việc restart/start/reload/stop PHP7.x:

$ sudo service php7.0-fpmstart
$ sudo service php7.0-fpm stop
$ sudo service php7.0-fpm restart # <- restart it
$ sudo service php7.0-fpm reload # <- reload it

Nếu bạn đang sử dụng bản phân phối dựa trên systemd như Ubuntu Linux 16.04+LTS hoặc Debian  Linux 8.x +:

$ sudo systemctl start php7.0-fpm.service
$ sudo systemctl stop php7.0-fpm.service
$ sudo systemctl restart php7.0-fpm.service # <- restart it
$ sudo systemctl reload php7.0-fpm.service # <- reload it

Tùy vào hệ điều hành của bạn mà chọn nhập những dòng lệnh reload trên. Chúc bạn thành công khi thực hiện câu lệnh Restart PHP trên CentOS 7 – 8.

Mọi người cùng tìm kiếm: systemctl restart php-fpm