Hướng dẫn cách quản lý thư mục trong Linux cơ bản nhất

Dưới đây là hướng dẫn cách quản lý thư mục trong Linux; các thao tác trên Linux (tạo, xóa và đổi tên thư mục) thông qua dòng lệnh command.

Bài trước bạn đã tìm hiểu cách quản lý file trong Linux rồi, bạn có thể áp dụng những lệnh đó để thao tác với folder bởi vì bản chất trong Linux file và folder là một.

1. Hệ thống file và thư mục trên Linux

Trên linux, các folder được tổ chức thành các mục theo mô hình phân cấp, tham chiếu đến folder bằng tên và đường dẫn. Các câu lệnh thao tác file cho phép dịch chuyển, sao chép một file hay toàn bộ thư mục cùng với các thư mục con chứa trong nó…

Hướng dẫn cách quản lý thư mục trong Linux cơ bản nhất

Có thể sử dụng các ký tự, dấu gạch dưới, chữ số, dấu chấm và dấu phảy để đặt tên file và thư mục. Những ký tự khác như /, ?, *, là ký tự đặc biệt được dành riêng cho hệ thống nên tên file và thư mục không được có những chữ này. Chiều dài của tên file có thể tới 256 ký tự.

Trong Linux không có khái niệm phần tên mở rộng (extensions) theo kiểu như của Windows. Do đó có thể đặt tên file tuỳ ý, kể cả tên chứa nhiều dấu chấm ..

File có tên bắt đầu bằng dấu chấm là file ẩn.

Linux phân biệt chữ HOA, chữ thường (case sensitive). Hai file hay folder cùng tên nhưng khác ký tự in hoa sẽ là khác nhau.

2. Các lệnh quản lý thư mục trên Linux thường dùng

Trong phần này, đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu qua về thư mục home và khái niệm đường dẫn (pathname). Sau đó là các lệnh giúp quản lý thư mục.

2.1 Thư mục home

Mỗi tài khoản người sử dụng có một thư mục của mình gọi là thư mục home.

Sau khi đăng nhập hệ thống, người dùng sẽ đứng ở thư mục home của mình. Tên của thư mục này giống với tên tài khoản đăng nhập hệ thống. Thư mục home lưu nhiều cài đặt quan trọng riêng cho người dùng, ví dụ như hình nền Desktop là khác nhau nếu bạn đăng nhập bằng tài khoản khác. Rất nhiều cấu hình phần mềm, cấu hình hệ thống cho riêng user được đặt ở mục home.

Trên Windows bạn cũng có thể thấy là mỗi user (người dùng) có một mục riêng ở C:\Users\ như C:\Users\Default C:\Users\Administrator C:\Users\YourComputerName … Mỗi khi bạn login vào một tài khoản khác thì nhiều cấu hình như hình nền Desktop, các phần mềm sẽ khác nhau tùy vào mỗi account. Để tiện lợi người ta đặt dấu ~ đại diện cho thư mục home, dấu . là thư mục hiện tại và .. là thư mục trên nó một cấp.

2.2 Đường dẫn tuyệt đối và đường dẫn tương đối

Trên linux các thư mục được tổ chức theo dạng cây phân cấp, bắt đầu là thư mục gốc /. Vị trí của các file được mô tả bằng đường dẫn (pathname) tới file đó.

Ví dụ file keys.txt trên Desktop Windows có đường dẫn như: C:/Users/tyson/Desktop/keys.txt. Dấu ghạch chéo / dùng để phân biệt các cấp (thư mục) dẫn tới file đó. Đường dẫn tuyệt đối là đường dẫn đầy đủ từ thư mục gốc / đến nó.

Ví dụ đường dẫn tuyệt đối

/etc/passwd
/users/tyson/ko/notes
/media/D/
/mnt/ntfs

Còn đường dẫn tương đối thì gọn hơn ví dụ nếu bạn đang ở Desktop thì đường dẫn tương đối tới file keys.txt sẽ chỉ là Desktop/keys.txt.

Ví dụ đường dẫn tương đối

Documents/notes
Music/Achilles_calling_out.mp3

2.3 Di chuyển giữa các thư mục trong Linux

 • Để di chuyển đến thư mục khác bạn dùng lệnh cd. Tham số là tên đường dẫn tới thư mục bạn cần tới.
cd dirname
 • Nếu chỉ gõ cd không thì nó sẽ về thư mục home. Đường dẫn đến thư mục có thể là tuyệt đối, như sau:
cd ../../home/tyson
 • Lệnh trên di chuyển về mục /usr/local/bin. Từ đây để về home bạn có thể gõ như sau:
cd ../../home/tyson
 • Lệnh sau sẽ đưa bạn về thư mục home của bạn
cd ~
 • Còn muốn vào mục home của người khác thì thêm tên người dùng đó sau dấu ~
cd ~username
 • Tới mục vừa mới truy cập (dấu - đại diện cho thư mục vừa vào)
$cd -

2.4 Xem bạn đang ở thư mục nào

Để xem thư mục hiện bạn đang làm việc thì dùng lệnh pwd

$pwd /home/tyson

Liệt kê thư mục để hiện các file, thư mục trong một thư mục thì dùng lệnh ls.

Ví dụ lệnh sau hiện hết mục ở root (mục gốc /)

$ls /
bin     initrd.img   selinux usr 
boot    dev       media   proc   var 
build    disk      lib    mnt   root   sys 
cdrom    etc       opencv  run        
data_local home      lost+found opt   sbin   tmp

2.5 Tạo thư mục trong Linux

Lệnh sau để tạo thư mục mới. Thư mục bạn muốn tạo có thể viết dạng đường dẫn tương đối hoặc tuyệt đối. Ví dụ lệnh sau sẽ tạo thư mục mydir trong thư mục hiện tại.

mkdir mydir

Còn lệnh này tạo thư mục test-dir ở trong thư mục /tmp. Đường dẫn /tmp/test-dir là đường dẫn tuyệt đối.

mkdir /tmp/test-dir

Lệnh tạo thư mục sẽ không hiện thông báo gì khi các thư mục đã được tạo thành công. Nếu bạn viết nhiều tham số tên thư mục cách nhau bởi dấu cách thì nó sẽ lần lượt tạo ra nhiều thư mục.

mkdir docs pub

Lệnh trên sẽ tạo 2 thư mục docs và pub ở mục hiện tại.

Tạo thư mục nhiều cấp: Nhiều khi bạn muốn tạo thư mục chứa thư mục con, hay tạo file trong một mục con, ví dụ như

mkdir /tmp/tyson/test

Nếu chạy như vậy thì sẽ nhận được thông báo lỗi như sau:

mkdir: Failed to make directory "/tmp/tyson/test";
No such file or directory

Lúc này bạn chỉ cần thêm tham số -p là được.

mkdir -p /tmp/tyson/test

Lệnh trên sẽ tạo mọi thư mục con cần thiết.

2.6 Xóa thư mục trên Linux

Lệnh rmdir dùng xóa thư mục

Chú ý là thư mục cần xóa phải rỗng, vì nếu có dữ liệu như file, mục con trong đấy thì bạn sẽ bị mất dữ liệu. Còn nếu bạn chắc chắn muốn xóa hết các mục con thì bạn thêm tham số -r (recursive) để xóa sạch các mục con.

rm -r dirname

2.7 Đổi tên thư mục trên Linux

Lệnh mv (move) cũng có thể dùng để đổi tên file, thư mục. Cách dùng như sau:

mv olddir newdir

Lệnh sau đổi tên mydir yourdir

$mv mydir yourdir

Chúc bạn nhanh chóng thành thạo cách quản lý thư mục trong Linux!

Nguồn: freetuts