Cài đặt PHP 8 trên Debian / Ubuntu thế nào?

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt PHP 8 trên Debian / Ubuntu cho bạn đọc tham khảo.

Tiền đề bài viết:
  • Một máy chủ cài HDH Debian 11 hoặc Ubuntu 20.04 (Các bạn có thể tham khảo máy chủ Cloud Server từ nhà cung cấp Vultr rất nổi tiếng đang có khuyến mại cực kỳ hấp dẫn)
  • Quyền Root access

Cài đặt PHP 8 trên Debian / Ubuntu thế nào?

Hướng dẫn cài đặt PHP 8 trên Debian / Ubuntu

1. Update các package của hệ thống về mới nhất

sudo apt update

2. Cài đặt các package cần thiết cho PHP

sudo apt install -y ca-certificates apt-transport-https software-properties-common

3. Thêm PHP repository

  • Với Debian các bạn sử dụng lệnh sau:
echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" | tee /etc/apt/sources.list.d/sury-php.list
wget -qO - https://packages.sury.org/php/apt.gpg | apt-key add -
  • Với Ubuntu
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
  • Sau đó update lại hệ thống 1 lần nữa
sudo apt update

4. Cài đặt PHP

Kiểm tra gói PHP cần cài đặt bằng lệnh sau

sudo apt-cache policy php

Như vậy gói php mặc định khi cài là PHP 8.1

Để cài đặt ta dùng command sau:

sudo apt -y install php

Còn trường hợp bạn muốn cài bản version thấp hơn VD 8.0 thì chúng ta dùng command sau:

sudo apt -y install php8.0

Để kiểm tra php đã cài đúng chưa chúng ta dùng lệnh sau:

php -v

5. Cài đặt các gói extension cho PHP

Sau khi cài đặt PHP, chúng ta cần cài đặt thêm các extension để phục vụ công việc. Command sau đây là hướng dẫn cài các extension cho blog WordPress

sudo apt -y install php-{cli,fpm,bcmath,curl,gd,imagick,mbstring,mysql,redis,soap,xml,zip}

Chúc bạn cài đặt PHP 8 trên Debian / Ubuntu thành công!

Nguồn: vinasupport