Cách xóa hoặc disable YUM Repo (Repository)

Hướng dẫn cách xóa hoặc disable YUM Repo (Repository) khi bị lỗi, không sử dụng được.

Bạn không thể sử dụng lệnh yum để xóa được repository mà phải dùng rpm. Các file Yum repo được lưu trữ ở thư mục /etc/yum.repos.d/

Ví dụ nội dung file repo Varnish:

[varnish-4.0]
name=Varnish 4.0 for Enterprise Linux
baseurl=https://repo.varnish-cache.org/redhat/varnish-4.0/el6/$basearch
enabled=1
gpgcheck=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-VARNISH

Xóa YUM Repo (Repository)

  • Tìm kiếm tên chính xác của repo
rpm -qa | grep -i repo-name

Ví dụ:

[root@hocvps yum.repos.d]# rpm -qa | grep -i varnish
varnish-release-4.0-3.el6.noarch
varnish-libs-4.0.3-1.el6.x86_64
varnish-4.0.3-1.el6.x86_64
varnish-agent-4.0.1-1.el6.x86_64
  • Nếu tìm thấy repo, hãy dùng lệnh dưới để xóa
rpm -e repo-name

Ví dụ:

rpm -e varnish-release-4.0-3.el6.noarch
  • Nếu không tìm thấy repo, hãy xóa trực tiếp file .repo hoặc thay đổi tên file
rm /etc/yum.repos.d/repo-file.repo

## OR just rename it (without repo file extension) ##
mv /etc/yum.repos.d/repo-file.repo /etc/yum.repos.d/repo-file.repo.bak

Disable YUM Repo (Repository)

Trong nội dung file .repo sẽ có cấu hình enabled. Hãy chuyển thành enabled=0 nếu muốn disable và ngược lại. Điều này sẽ có tác dụng cố định, áp dụng với toàn bộ các câu lênh yum về sau.

Ví dụ:

[varnish-4.0]
name=Varnish 4.0 for Enterprise Linux
baseurl=https://repo.varnish-cache.org/redhat/varnish-4.0/el6/$basearch
enabled=0
gpgcheck=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-VARNISH

Ngoài ra, bạn có thể disable tạm thời mỗi khi sử dụng lệnh yum với tham số --disablerepo

Ví dụ:

yum --disablerepo=some-repository install some-package
Chúc bạn xóa, disable YUM Repo (Repository) thành công!

Nguồn: hocvps