Cách tìm vị trí file cấu hình dịch vụ MySQL, PHP và Apache trên Linux

Dưới đây là cách tìm vị trí file cấu hình dịch vụ MySQL, PHP và Apache trên Linux mà bạn cần nắm được để quản lý các nội dung liên quan đến hoạt động của chúng.

Cách tìm vị trí file cấu hình dịch vụ MySQL, PHP và Apache trên Linux

Xác định file cấu hình dịch vụ MySQL

Chúng ta có thể xác định file cấu hình dịch vụ MySQL bằng cách kiểm tra các vị trí đường dẫn file được sử dụng cho cấu hình MySQL từ giá trị mặc định thường thấy như sau:

# mysql --help | grep -A1 'Default options'

# mysqladmin --help | grep -A1 'Default options'

Default options are read from the following files in the given order:

/etc/my.cnf /etc/mysql/my.cnf /usr/etc/my.cnf ~/.my.cnf

Xác định file cấu hình dịch vụ PHP (php.ini)

Bạn nên sử dụng chương trình binary cụ thể chính xác của phiên bản chương trình PHP bạn đang sử dụng trên hệ thống.

Chạy option ‘-i’ và tìm thông tin file cấu hình.

# php -i | grep "Loaded Configuration File"

Loaded Configuration File => /usr/local/php56/lib/php.ini

Xác định file cấu hình dịch vụ Apache 

Đầu tiên bạn cần xác định thông tin tiến trình Apache đang chạy trên hệ thống. Tùy vào từng distro OS Linux mà sẽ có tên gọi “httpd” hoặc “apache2”. Sau đây là ví dụ demo trên CentOS với tên tiến trình Apache là “httpd”.

# ps -ef | grep -E "apache|httpd" | grep -v "grep"

root 9406 9164 0 22:44 pts/0 00:00:00 grep -E apache|httpd

root 26824 1 0 00:11 ? 00:00:18 /usr/sbin/httpd

apache 26849 26824 0 00:11 ? 00:00:08 /usr/sbin/httpd

apache 26852 26824 0 00:11 ? 00:01:16 /usr/sbin/httpd

apache 26853 26824 0 00:11 ? 00:02:29 /usr/sbin/httpd

Sử dụng đường dẫn tuyệt đối của tiến trình Apache và thêm option mở rộng ‘-V’. Option này sẽ trả về thông tin Apache được build và cấu hình như thế nào trên hệ thống.

Bạn cần tìm 2 giá trị cấu hình sau “SERVER_CONFIG_FILE” và “HTTPD_ROOT

# /usr/sbin/httpd -V | grep -E "SERVER_CONFIG_FILE|HTTPD_ROOT"

-D HTTPD_ROOT="/etc/httpd"

-D SERVER_CONFIG_FILE="conf/httpd.conf"

Kết quả trên sẽ là:

  • SERVER_CONFIG_FILE: có giá trị là đường dẫn file tương đối (relative path), phải kết hợp với root của file là HTTPD_ROOT.

  • HTTPD_ROOT: là thư mục root chứa cấu hình của dịch vụ Apache

Vậy, đường dẫn chính xác của file cấu hình Apache sẽ là: $HTTP_ROOT/$SERVER_CONFIG_FILE = /etc/httpd/conf/httpd.conf

Lưu ý:

- Trên một số hệ thống thì giá trị “SERVER_CONFIG_FILE” sẽ trả về kết quả là đường dẫn tuyệt đối của file cấu hình dịch vụ Apache.

- Trên hệ thống OS Distribution khác thì tên file có thể là: /etc/apache2/apache2.conf

Chúc bạn thành công!