Cách thay đổi IP Address - CyberPanel

Cách thay đổi IP Address CyberPanel

Sau đã tiến hành cài đặt CyberPanel thì tiếp theo đó, bạn có thể thay đổi cấu hình của nó.

Và một trong những bước quan trọng đó là thay đổi địa chỉ IP mặc định CyberPanel. Bạn sử dụng lệnh sau:

/etc/cyberpanel/machineIP

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thay đổi giới hạn Upload cho PhpAdmin. Giá trị mặc định để upload CSDL trong PhpMyAdmin của CyberPanel chỉ là 2M. Để tăng giá trị này lên thì vào mục Server => PHP => Basic => Chọn PHP Version 7.0

Setting các tham số như hình bên dưới:

  • upload_max_filesize

  • post_max_size

Rồi chọn Save Changes để lưu lại.

Cách thay đổi IP Address - CyberPanel

Truy cập vào server thông qua SSH.

Chạy lệnh restart lại Iscpd service.

sudo systemctl restart lscpd

Kết quả sẽ là:

Cách thay đổi IP Address - CyberPanel (1)

Chúc bạn thành công!

Mọi người cùng tìm kiếm: cyberpanel upload_max_filesize, change ip cyberpanel