4 Cách cài đặt Node.js trên CentOS 7 hoặc Ubuntu 16.04

Tổng hợp 4 cách cài đặt Node.js trên CentOS 7 hoặc Ubuntu 16.04 giúp đơn giản hóa việc lập trình và giảm thời gian ở mức thấp nhất.

1. Cài đặt từ Package

– Tải package Linux Binaries 64bit từ NodeJS Download

# wget https://nodejs.org/dist/v8.9.3/node-v8.9.3-linux-x64.tar.xz

– Giải nén nội dung bên trong vào /usr/local

# tar --strip-components 1 -xJvf node-v8.9.3-linux-x64.tar.xz -C /usr/local

– Kiểm tra lại phiên bản NodeJS

# node --version
v8.9.3

2. Cài đặt từ Source Code

– Cài đặt các trình biên dịch

  • Đối với CentOS:
# yum -y install gcc gcc-c++ wget
  • Đối với Ubuntu
# apt-get update
# apt-get install make g++ libssl-dev git

– Tải source code từ NodeJS Download. Thời điểm hiện tại là phiên bản v8.9.3:

# wget https://nodejs.org/dist/v8.9.3/node-v8.9.3.tar.gz
# tar -xzvf node-v8.9.3.tar.gz
# cd node-v8.9.3/

– Cấu hình và biên soạn mã nguồn (tốn 10-20 phút tùy cấu hình VPS)

# ./configure
# make

– Biên soạn thành công, tiến hành cài đặt

# make install

– Kiểm tra lại phiên bản NodeJS

# node --version
v8.9.3

4 Cách cài đặt Node.js trên CentOS 7 hoặc Ubuntu 16.04

3. Cài đặt từ Repository

– Cài đặt NodeJS và công cụ NPM

  • Đối với CentOS
# yum install epel-release -y
# yum install nodejs npm -y
  • Đối với Ubuntu
# apt-get update
# apt-get install nodejs npm

– Kiểm tra lại phiên bản NodeJS

  • Đối với CentOS
# node --version
v6.12.0
  • Đối với Ubuntu
# nodejs --version
v4.2.6
# npm --version
3.5.2

4. Cài đặt sử dụng Node Version Manager

Nếu bạn muốn cài đặt NodeJS một cách linh hoạt, hãy sử dụng Node Version Manager(NVM). Phần mềm này cho phép cài đặt và sử dụng độc lập cùng lúc nhiều phiên bản khác nhau của NodeJS cùng các package liên quan.

– Truy cập NVM Github và copy lệnh chạy

# curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.8/install.sh | bash

– Để sử dụng, bạn cần source phần .bash_profile:

  • Đối với CentOS
# source /root/.bash_profile
  • Đối với Ubuntu
# source /root/.bashrc

Bây giờ, bạn có thể sử dụng NVM để cài đặt và quản lý các phiên bản NodeJS

– Liệt kê các phiên bản NodeJS

# nvm list-remote
v8.9.0 (LTS: Carbon)
v8.9.1 (LTS: Carbon)
v8.9.2 (LTS: Carbon)
v8.9.3 (Latest LTS: Carbon)
v9.0.0
v9.1.0
v9.2.0
v9.2.1
v9.3.0

– Cài đặt các phiên bản NodeJS, ví dụ v8.9.3 và v9.3.0. Trong đó, phiên bản được cài đặt đầu tiên sẽ được thiết lập làm mặc định. Phiên bản được cài đặt cuối cùng(gần nhất) sẽ được thiết lập sử dụng.

# nvm install v8.9.3
Now using node v8.9.3 (npm v5.5.1)
# nvm install v9.3.0
Now using node v9.3.0 (npm v5.5.1)

– Gỡ phiển bản NodeJS đã cài đặt (đảm bảo phiên bản đó không đang được sử dụng và không mặc định), ví dụ v9.3.0

# nvm uninstall v9.3.0

– Liệt kê các phiên bản NodeJS đã cài đặt

# nvm list

Có thể thấy phiên bản v8.9.3 là mặc định và v9.3.0 là phiên bản đang được sử dụng.

v8.9.3
-> v9.3.0
default -> v8.9.3
node -> stable (-> v9.3.0) (default)
stable -> 9.3 (-> v9.3.0) (default)
iojs -> N/A (default)
lts/* -> lts/carbon (-> v8.9.3)
lts/argon -> v4.8.7 (-> N/A)
lts/boron -> v6.12.2 (-> N/A)
lts/carbon -> v8.9.3

– Thay đổi phiên bản đang được sử dụng, ví dụ v8.9.3

# nvm use v8.9.3

Now using node v8.9.3 (npm v5.5.1)

– Thay đổi phiên bản mặc định, ví dụ v9.3.0

# nvm alias default v9.3.0
default -> v9.3.0

– Kiểm tra lại phiên bản NodeJS

# node --version
v8.9.3
# which node
/root/.nvm/versions/node/v8.9.3/bin/node
Chúc bạn cài đặt thành công Node.js trên CentOS và Ubuntu!

Nguồn: hocvps