10 ví dụ về lệnh Netstat trên Linux dễ hiểu, tính ứng dụng cao

Để hiểu rõ hơn về tiện ích dòng lệnh hữu ích Netstat, chúng tôi khuyến khích bạn nên tham khảo ngay bài viết 10 ví dụ về lệnh Netstat trên Linux dễ hiểu, tính ứng dụng cao bên dưới đây.

Netstat là một tiện ích dòng lệnh có thể được sử dụng để liệt kê tất cả các kết nối mạng (socket), cho phép so sánh với các kết nối mạng, bảng định tuyến, bản ghi interface, kết nối giả mạo....

10 ví dụ về lệnh Netstat trên Linux dễ hiểu, tính ứng dụng cao 1

Mời bạn tham khảo thêm: Tổng hợp các lệnh Netstat trong Linux để giám sát và quản lý mạng

Listening và non-listening socket

Để hiển thị về các listening và non-listening socket, hãy sử dụng lệnh sau:

$ netstat -all

Đầu ra mẫu sẽ trông giống như sau:

Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 localhost:mysql *:* LISTEN
tcp 0 0 linux-Inspiron-3:domain *:* LISTEN
tcp 0 0 linux-Inspiron-35:46930 ec2-54-236-207-15:https ESTABLISHED
tcp 0 0 linux-Inspiron-35:59820 maa03s22-in-f14.1:https ESTABLISHED
tcp 0 0 linux-Inspiron-35:46662 sc-in-f188.1e100.n:5228 ESTABLISHED
tcp 0 0 linux-Inspiron-35:41914 bom05s08-in-f4.1e:https ESTABLISHED
tcp 0 0 linux-Inspiron-35:59760 maa03s22-in-f14.1:https ESTABLISHED
tcp 0 0 linux-Inspiron-35:33172 ec2-54-221-62-191:https ESTABLISHED
tcp 0 0 linux-Inspiron-35:43466 ec2-34-192-133-18:https ESTABLISHED
tcp 0 0 linux-Inspiron-35:43480 a104-81-21-73.depl:http TIME_WAIT
tcp 0 0 linux-Inspiron-35:36270 maa03s20-in-f14.1:https ESTABLISHED
tcp 0 0 linux-Inspiron-35:53360 maa03s20-in-f3.1e1:http ESTABLISHED
........................................................................................

PID và tên của chương trình

Để hiển thị PID và tên của chương trình mà mỗi socket thuộc về, hãy sử dụng lệnh sau:

$ netstat --program

Đầu ra mẫu sẽ trông giống như sau:

Active Internet connections (w/o servers)
Proto  Recv-Q  Send-Q  Local Address  Foreign Address  State PID/Program name
tcp    0     0 linux-Inspiron-35:46930 ec2-54-236-207-15:https ESTABLISHED 23074/chrome
tcp    0     0 linux-Inspiron-35:59820 maa03s22-in-f14.1:https ESTABLISHED 23235/chromium-brow
tcp    0     0 linux-Inspiron-35:46662 sc-in-f188.1e100.n:5228 ESTABLISHED 23074/chrome
tcp    0     0 linux-Inspiron-35:41914 bom05s08-in-f4.1e:https ESTABLISHED 23074/chrome
tcp    1     0 linux-Inspiron-35:60770 117.18.237.42:http CLOSE_WAIT 23074/chrome
tcp    0     0 linux-Inspiron-35:43466 ec2-34-192-133-18:https ESTABLISHED 23074/chrome
............................................................................................

Thông tin cổng TCP

Để lấy thông tin về các cổng TCP, hãy sử dụng lệnh sau:

$ netstat --tcp

Đầu ra mẫu sẽ trông giống như sau:

Active Internet connections (w/o servers)
Proto  Recv-Q  Send-Q L  ocal Address  Foreign Address State
tcp    0     0 linux-Inspiron-35:36310 maa03s20-in-f14.1:https ESTABLISHED
tcp    0     0 linux-Inspiron-35:46930 ec2-54-236-207-15:https ESTABLISHED
tcp    0     0 linux-Inspiron-35:46662 sc-in-f188.1e100.n:5228 ESTABLISHED
tcp    0     0 linux-Inspiron-35:36320 maa03s20-in-f14.1:https ESTABLISHED
tcp    0     0 linux-Inspiron-35:33216 ec2-54-221-62-191:https ESTABLISHED
tcp    0     0 linux-Inspiron-35:46478 arn02s05-in-f3.1e:https ESTABLISHED
tcp    0     0 linux-Inspiron-35:43466 ec2-34-192-133-18:https ESTABLISHED
tcp    0     0 linux-Inspiron-35:60794 117.18.237.42:http ESTABLISHED
tcp    0     0 linux-Inspiron-35:48080 104.244.42.136:https ESTABLISHED
tcp    0     0 linux-Inspiron-35:58048 ip-166-62-112-150.:http ESTABLISHED
tcp    0     0 linux-Inspiron-35:33272 bom05s08-in-f163.:https ESTABLISHED

Thông tin về cổng UDP

Để nhận thông tin cổng UDP, hãy sử dụng lệnh sau:

$ netstat --udp

Đầu ra mẫu sẽ trông giống như sau:

Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q  Local Address      Foreign Address     State
udp  0    0  linux-Inspiron-35:46539  maa03s20-in-f5.1e:https ESTABLISHED
udp  768   0  localhost:46996      linux-Inspiron-3:domain ESTABLISHED

Danh sách các cổng Linux

Để lấy danh sách các cổng Linux, hãy sử dụng lệnh sau:

$ netstat -lx

Đầu ra mẫu sẽ trông giống như sau:

Active UNIX domain sockets (only servers)
Proto  RefCnt  Flags  Type    State   I-Node  Path
unix    2    [ ACC ] STREAM  LISTENING  27810  @/tmp/.ICE-unix/2345
unix    2    [ ACC ] STREAM  LISTENING  26776  @/tmp/ibus/dbus-RkYlcXlm
unix    2    [ ACC ] STREAM  LISTENING  20175  /var/run/mysqld/mysqld.sock
unix    2    [ ACC ] STREAM  LISTENING  25423  /run/user/1000/systemd/private
unix    2    [ ACC ] STREAM  LISTENING  24848  /run/user/126/systemd/private
unix    2    [ ACC ] SEQPACKET LISTENING  1784  /run/udev/control
unix    2    [ ACC ] STREAM  LISTENING  25933  /run/user/1000/keyring/control
unix    2    [ ACC ] STREAM  LISTENING  22555  /var/run/NetworkManager/private-dhcp
unix    2    [ ACC ] STREAM  LISTENING  24475  /run/user/1000/keyring/pkcs11
unix    2    [ ACC ] STREAM  LISTENING  24477  /run/user/1000/keyring/ssh
unix    2    [ ACC ] STREAM  LISTENING  112357  /tmp/.com.google.Chrome.3r7jSQ/SingletonSocket

Hiển thị bảng định tuyến

Để hiển thị bảng định tuyến, hãy sử dụng lệnh sau:

$ netstat -r

Đầu ra mẫu sẽ trông giống như sau:

Kernel IP routing table
Destination  Gateway     Genmask    Flags  MSS  Window  irtt  Iface
default    TutorialsPoint1  0.0.0.0    UG    0    0     0   enp7s0
default    192.168.1.254   0.0.0.0    UG    0    0     0   wlp6s0
link-local  *         255.255.0.0  U    0    0     0   enp7s0
192.168.1.0  *         255.255.255.0 U    0    0     0   enp7s0
192.168.1.0  *         255.255.255.0 U    0    0     0   wlp6s0

Hiển thị thống kê mạng

Để hiển thị thống kê mạng, hãy sử dụng lệnh sau:

$ netstat -s

Đầu ra mẫu sẽ trông giống như sau:

Ip:
  226777 total packets received
  99 with invalid addresses
  0 forwarded
  0 incoming packets discarded
  213036 incoming packets delivered
  126141 requests sent out
  48 outgoing packets dropped
Icmp:
  420 ICMP messages received
  120 input ICMP message failed.
  ICMP input histogram:
   destination unreachable: 414
   echo requests: 6
  576 ICMP messages sent
  0 ICMP messages failed
  ICMP output histogram:
   destination unreachable: 570
   echo replies: 6
IcmpMsg:
  InType3: 414
  InType8: 6
  OutType0: 6
  OutType3: 570
....................................................................................

Các họ địa chỉ không được hỗ trợ

Để tìm các họ địa chỉ không được hỗ trợ, hãy sử dụng lệnh sau:

$ netstat -v

Đầu ra mẫu sẽ trông giống như sau:

Active Internet connections (w/o servers)
Proto  Recv-Q  Send-Q  Local Address       Foreign Address       State
tcp    0     0  linux-Inspiron-35:46930  ec2-54-236-207-15:https  ESTABLISHED
tcp    0     0  linux-Inspiron-35:39418  arn09s10-in-f14.1:https  ESTABLISHED
tcp    0     0  linux-Inspiron-35:36398  maa03s20-in-f14.1:https  ESTABLISHED
tcp    0     0  linux-Inspiron-35:59950  maa03s22-in-f14.1:https  ESTABLISHED
tcp    0     0  linux-Inspiron-35:60888  117.18.237.42:http     ESTABLISHED
tcp    0     0  linux-Inspiron-35:55716  maa03s20-in-f3.1e:https  TIME_WAIT
tcp    0     0  linux-Inspiron-35:42044  bom05s08-in-f4.1e:https  ESTABLISHED
tcp    0     0  linux-Inspiron-35:49654  ec2-54-221-3-35.c:https  ESTABLISHED
tcp    0     0  linux-Inspiron-35:47238  sc-in-f188.1e100.n:5228  ESTABLISHED
tcp    0     0  linux-Inspiron-35:42046  bom05s08-in-f4.1e:https  ESTABLISHED
...........................................................................................

Thông tin mạng

Để hiển thị thông tin khác/thêm về mạng, hãy sử dụng lệnh sau:

$ netstat -e

Đầu ra mẫu sẽ trông giống như sau:

Active Internet connections (w/o servers)
Proto  Recv-Q  Send-Q  Local Address       Foreign Address      State    User  Inode
tcp    0     0  linux-Inspiron-35:46930  ec2-54-236-207-15:https ESTABLISHED  linux  123811
tcp    0     0  linux-Inspiron-35:55458  52.222.136.134:https   ESTABLISHED  linux  148067
tcp    0     0  linux-Inspiron-35:43780  sb-in-f188.1e100.n:5228 ESTABLISHED  linux  147150
tcp    0     0  linux-Inspiron-35:60924  117.18.237.42:http ESTAB  LISHED   linux  148291
tcp    0     0  linux-Inspiron-35:36446  maa03s20-in-f14.1:https  ESTABLISHED  linux  148068
tcp    0     0  linux-Inspiron-35:51126  edge-star-mini-sh:https  ESTABLISHED  linux  149411
tcp    0     0  linux-Inspiron-35:33338  ec2-54-221-62-191:https  CLOSE_WAIT  linux  146371
udp    0     0  linux-Inspiron-35:46539  maa03s20-in-f5.1e:https  ESTABLISHED  linux  117623
udp   768     0  localhost:46996      linux-Inspiron-3:domain  ESTABLISHED  linux  123551
..................................................................................

Nhận trợ giúp từ Netstat

Để nhận được sự trợ giúp từ netstat, hãy sử dụng lệnh sau:

$ netstat -h

Đầu ra mẫu sẽ trông giống như sau:

usage: netstat [-vWeenNcCF] [] -r  netstat {-V|--version|-h|--help}
    netstat [-vWnNcaeol] [ ...]
    netstat { [-vWeenNac] -i | [-cWnNe] -M | -s }

-r, --route       display routing table
-i, --interfaces    display interface table
-g, --groups      display multicast group memberships
-s, --statistics    display networking statistics (like SNMP)
-M, --masquerade    display masqueraded connections

-v, --verbose     be verbose
-W, --wide       don't truncate IP addresses
-n, --numeric     don't resolve names
--numeric-hosts     don't resolve host names
--numeric-ports     don't resolve port names
--numeric-users     don't resolve user names
-N, --symbolic     resolve hardware names
-e, --extend     display other/more information
-p, --programs     display PID/Program name for sockets
-c, --continuous c   ontinuous listing

-l, --listening    display listening server sockets
-a, --all, --listening display all sockets (default: connected)
-o, --timers     display timers
-F, --fib       display Forwarding Information Base (default)
-C, --cache     display routing cache instead of FIB

={-t|--tcp} {-u|--udp} {-w|--raw} {-x|--unix} --ax25 --ipx --netrom
=Use '-6|-4' or '-A ' or '--'; default: inet
List of possible address families (which support routing):
inet (DARPA Internet) inet6 (IPv6) ax25 (AMPR AX.25)
netrom (AMPR NET/ROM) ipx (Novell IPX) ddp (Appletalk DDP)
x25 (CCITT X.25)

Toàn bộ 10 ví dụ về lệnh Netstat trên Linux dễ hiểu, dễ thực hành và tính ứng dụng cao trong môi trường Linux đã được chúng tôi giới thiệu ở trên. Nếu bạn vẫn còn băn khoăn điều gì, hãy comment xuống bên dưới để được hỗ trợ đầy đủ nhé.