10 câu lệnh Linux cơ bản nhất cho người mới bắt đầu

Dưới đây là 10 câu lệnh Linux cơ bản nhất mà người mới cần biết. Các câu lệnh cơ bản này sẽ giúp bạn thuận lợi hơn trong việc thao tác với terminal khi mới bắt đầu lập trình.

10 câu lệnh Linux cơ bản nhất cho người mới bắt đầu

Lệnh man trong Linux

man (viết tắt của manual) là câu lệnh giúp bạn biết được chức năng của tất cả các câu lệnh Linux. Chẳng hạn, nếu bạn muốn biết về câu lệnh ls thì chỉ cần gõ theo cú pháp:
man ls

Lệnh grep trong Linux

grep "some string" file
Lệnh grep (global regular expression print) dùng để tìm kiếm 1 string trong file. Kết quả trả về là những dòng chứa string tương ứng. Ngoài ra, ban còn có thể đếm số dòng chứa ký tự đang tìm kiếm với tùy chọn -c (count) Lệnh grep còn cung cấp khá nhiều tùy chọn khác nhau.

Lệnh ls trong Linux

ls (list directory contents) là lệnh liệt kê sách các file và thư mục của đường dẫn hiện tại. Các thư mục được in đậm hơn các file. Ngoài ra còn có các tùy chọn khác: ls -l: Hiển thị chi tiết các files và folders của đường dẫn hiện tại: ls -a: Hiển thị tất cả các files và folders, bao gồm cả các file ẩn:

Lệnh pwd trong Linux

Câu lệnh pwd (print working directory) đơn giản in ra đường dẫn đến thư mục làm việc hiện tại.

Lệnh cat trong Linux

Câu lệnh cat (concatenate) hiển thị nội dung của file trên terminal. Điều này sẽ nhanh hơn rất nhiều nếu bạn muốn đọc file so với việc mở bẳng editor.

Lệnh touch trong Linux

touch somefile
Câu lệnh touch dùng để tạo mới file trống không có nội dung. Ví dụ trên, ta tạo mới 1 file index.js. Nhưng vì file rỗng nên câu lệnh cat không trả về kết quả gì cả.

Lệnh rm trong Linux

rm someFile
Đã có câu lệnh tạo mới thì phải có câu lệnh xóa thôi. Lệnh rm giúp ta xóa 1 file được chỉ định. Ngoài ra, để xóa 1 thự mục, ta chỉ cần thêm flag -rf
rm -rf some-directory

Lệnh find trong Linux

find path -name filename
Lệnh find giúp ta tìm kiếm nhanh 1 file hoặc 1 thư mục. Nó đặc biệt có ích khi làm việc trong 1 project lớn với hàng trăm file và folders khác nhau. Ngoài ra, lệnh find còn giúp ta tìm kiếm những loại file nhất định trong thư mục. Ví dụ nếu bạn muốn tìm tất cả các .js file:
find . -name "*.js"

Lệnh mv trong Linux

mv somefile /to/some/other/path
mv (move) là lệnh cho phép ta chuyển file từ thư mục này đến thư mục khác. Nó có thể chuyển 1 file, nhiều file hoặc thậm chí là cả thư mục.

Lệnh echo trong Linux

echo "some text"
Lệnh echo cho phép bạn hiển thị 1 chuỗi trên terminal. Bên cạnh đó, lệnh echo còn được dùng để hiển thị các biến môi trường như $USER, $HOME, $PATH Trên là 10 câu lệnh cơ bản của Linux dành cho người mới bắt đầu. Những câu lệnh này sẽ giúp bạn dễ dàng thao tác hơn trên Linux. Chúc bạn thành công!

Tham khảo viblo.asia