Tag: LAMP stack

LAMP stack là một nhóm phần mềm mã nguồn mở, cho phép một máy chủ chạy các trang web động và ứng dụng web viết bằng PHP.
Bài viết này sẽ giúp bạn install LAMP trên CentOS 7 hay rõ hơn là cài đặt Apache 2.4, MySQL 8 và PHP 7.3 trên hệ thống CentOS 7 và RedHat 7. 
Dữ liệu trang web được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu MySQL và nội dung động được xử lý bởi PHP. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ install một LAMP stack trên máy chủ Ubuntu 22.04.
Một "ngăn xếp LAMP" là một nhóm phần mềm mã nguồn mở thường được cài đặt cùng nhau. Hãy bắt tay vào cài đặt LAMP trên Ubuntu 20.04.
Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ xem cách install và định cấu hình LAMP Stack trên Fedora 38/37/36/35/34/33. LAMP Stack là tập hợp các công cụ nguồn mở được sử dụng để lưu trữ các ứng dụng web. Từ viết tắt của LAMP stack bao gồm:
Mặc dù cả LAMP vs LEMP đều hiệu quả tương đối như nhau nhưng ta có thể so sánh tính khả dụng của chúng dựa trên yêu cầu của bạn.
Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách install LAMP Debian 11, sử dụng MariaDB là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu.
LAMP stack là một bộ công cụ phần mềm mã nguồn mở thường được cài đặt cùng nhau. Bài viết sẽ hướng dẫn từng bước để install LAMP Debian 12.