Hướng dẫn nâng cấp PHP 5 lên PHP 7 trên Nginx/Apache và CentOS 7

Update lên PHP 7 là nhu cầu thiết yếu bởi nó được đánh giá cao về hiệu năng hoạt động so với PHP 5. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách nâng cấp PHP 5 lên PHP 7 trên Nginx/Apache và CentOS 7.

Hướng dẫn nâng cấp PHP 5 lên PHP 7 trên Nginx, Apache

Hướng dẫn nâng cấp PHP 5 lên PHP 7 trên Apache 

Bước 1: Xóa PHP5:

yum remove  php-common mod_php php-cli  -y

Bước 2: Cài đặt PHP7 từ repository mới mà bạn đã thêm:

yum install php73u-mysqlnd mod_php73u php73u-cli -y

Bước 3: Restart Apache:

systemctl restart httpd

Hướng dẫn nâng cấp PHP 5 lên PHP 7 trên NGINX

Bước 1: Xóa PHP5

yum remove php-common php-fpm php-cli -y

Bước 2: Cài đặt PHP7

yum install php73u-mysqlnd php73u-fpm-nginx php73u-cli -y

Bước 3: Chỉnh sửa php-fpm

Nhập file với bất kỳ trình soạn thảo nào (chúng tôi sẽ chọn vim):

vi /etc/php-fpm.d/www.conf

Tìm dòng sau và nhận xét nó bằng dấu “;”

listen = 127.0.0.1:9000

Tìm dòng sau và xóa dấu “;”

;listen = /run/php-fpm/www.sock

Tiếp tục tìm dòng sau và xóa dấu “;”

;listen.acl_users = nginx

Lưu lại và thoát ra (hold CTRL, followed by W and Q)

Bước 4: Cấu hình NGINX:

Nhập tệp:

vi /etc/nginx/default.conf

Thêm vào khối sau:

upstream php-fpm {

    server unix:/run/php-fpm/www.sock;

    # server 127.0.0.1:9000;

}

Tìm dòng lệnh bên dưới và xóa nó đi:

fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm/php-fpm.sock;

Thay thế bằng:

fastcgi_pass php-fpm;

Lưu lại và thoát ra.

Bước 5: Restart NGINX và php-fpm

systemctl restart nginx

systemctl restart php-fpm

Hướng dẫn nâng cấp PHP 5 lên PHP 7 trên CentOS 7

Bước 1: Loại bỏ những gói PHP hiện có Sử dụng lệnh đăng ký vào IUS Community Project Repository
cd ~
curl 'https://setup.ius.io/' -o setup-ius.sh
Tiếp theo ta chạy tập lệnh:
sudo bash setup-ius.sh
Loại bỏ các gói PHP hiện có bằng cách nhấn 'y' và 'Enter' để tiếp tục khi được nhắc:
sudo yum remove php-cli mod_php php-common
Bước 2: Cài đặt các gói PHP 7 mới Chúng ta sẽ tiến hành cài đặt các gói PHP 7 mới bằng 2 cách sau: Cách 1: Cài đặt gói PHP 7 từ IUS và nhấn 'y', 'Enter' khi được nhắc.
sudo yum install mod_php70u php70u-cli php70u-mysqlnd
Cách 2: Thêm “epel” repository và “webstatic”. Sử dụng lệnh:
rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm
Sau khi đã cài đặt xong thì hãy khởi động lại Apache để tải phiên bản mới của mod_php bằng lệnh:
sudo apachectl restart
Kiểm tra xem PHP 7 đã được cài đặt chưa? Để kiểm tra xem PHP 7 đã được cài đặt hay chưa, bạn hãy tạo file phpinfo.php tại máy chủ web. Với CentOS 7 thì thư mục này sẽ nằm ở /var/www/html/. Hoặc cũng có thể tự tạo tập tin đó bằng các gõ lệnh:
sudo vi /var/www/html/phpinfo.php
Thêm đoạn code bên dưới vào file phpinfo.php:
<?php phpinfo(); ?>
Khi hoàn tất, hãy lưu và đóng tệp . Sau đó mở trình duyệt và truy cập đường dẫn:
http://your_server_IP_address/phpinfo.php
Hiển thị như bên dưới thì có thể hiểu rằng bạn đã nâng cấp từ PHP 5 lên PHP 7 thành công. Hướng dẫn nâng cấp PHP 5 lên PHP 7 trên Nginx, Apache

Chúc bạn upgrade cấp PHP 5 lên PHP 7 thành công!